ขอนแก่น-ร.8 จัดกำลังพล และยานพาหนะ ลำเลียงถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย


จากเหตุการณ์น้ำเอ่อล้นลำน้ำชีเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมา พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดกำลังพลทหารจิตอาสาของหน่วยพร้อมยานพานหะ ยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยการลำเลียงถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุงเข้าแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ.กุดกว้าง อ.เมือง และ บ.ระหว้า ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งได้ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ที่ติดค้างอยู่ภายในบ้าน เพื่อนำออกไปยังออกไปยังพื้นที่ปลอดภัย
กองทัพบก โดย กรมทหารราบที่ 8 บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าให้ความช่วยเหลือ สามารถสร้างขวัญ กำลังใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้ทันต่อสถานการณ์
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8

#อีสานเดลี่ออนไลน์