สกลนคร – กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 สนับสนุนสถานที่ และอำนวยความสะดวก ในการฉีดวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้สนับสนุนสถานที่ และจัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจารอำนวยความสะดวก ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วง ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านจารและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) และในวันเดียวกันนี้ ได้ร่วมกับสมาชิกศูนย์ฯ ในการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม จากการให้การสนับสนุนสถานที่และกำลังพลในการอำนวยความสะดวก ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้ ทำให้ได้รับคำชื่นชมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ตลอดจนประชาชนที่มารับบริการ ที่ได้ให้การสนับสนุนสถานที่และกำลังพลในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว   จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส

#กรมทหารราบที่ 13