(ชมคลิป)พ่อเมืองมหาสารคาม แถลง สรุปผลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม

พ่อเมืองมหาสารคาม แถลง สรุปผลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคามปีงบประมาณ 2564 จากงบประมาณที่ได้รับกว่า 235 ล้านบาทย้ำเน้นปี 65มุ่งเน้นพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดในทุกๆด้าน และส่งเสริมอาชีพ ในภาคประชาชน
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคามได้มีการสรุปผลงานยุทธศาสตร์ ปี2564 ที่สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเกษตรกร และผลการดำเนินงานที่สำคัญในห้วงปีงบประมาณ 2564 ซึ่งประกอบด้วย การรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค covid-19 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม การป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์อุบัติใหม่ในโค-กระบือโรค lumpy Skin การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่มหาสารคาม  การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร ประกอบด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน  การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาสารคาม เร่งปลูกต้นไม้ ป่าไม้ทั้ง 13 อำเภอ แบบยั่งยืน แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อมุ่งสู่มหาสารคาม มหานครปลอดมลพิษ การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ซึ่งทั้ง 8 ประเด็นหลักนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้ประชาชนชาวมหาสารคามมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข ภายใต้สถานการณ์ covid 19 ในส่วนปีงบประมาณ 2565 จังหวัดมหาสารคามได้รับงบประมาณ 94 ล้านบาทเศษ จะดำเนิน 5 โครงการใหญ่ได้แก่ 1.โครงการเพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทางการเกษตร 2.โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 3.โครงการพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ 4.โครงการส่งเสริมความมั่นคงเน้นในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วัน หากงบประมาณมาถึงพร้อมดำเนินการทันที และมุ่งเป้าสานต่อ ปี64 โดยขับเคลื่อนการการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ปี65 โดยมีเป้าหมายคือ ประชาชน

#อีสานเดลี่ออนไลน์