หนองบัวลำภู(ชมคลิป)วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมถ่ายทอดวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ ของดีอำเภอศรีบุญเรือง

ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนบั้งไฟแสน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม และอำเภอศรีบุญเรือง เปิดการแสดงนิทรรศการวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ ส่งเสริมวิถีชีวิตเมืองคนดีศรีบุญเรือง โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ คงศิลา ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนางสาวพัชนี สภา พัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู ในนามประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นางปาลิดา คำพิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย นายอี๊ต รัศมีเดือน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรือง และนายสุรศักดิ์ สุวรรณ ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขต อำเภอศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมในพิธีเปิดงาน
นางสาวพัชนี สภา พัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอ ศรีบุญเรือง จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ วิธี วิถีหนองบัวลำภู กิจกรรมหลัก : พัฒนายกระดับประเพณีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีลุ่มภู เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรมให้กับประชาชนในจังหวัด สร้างอัตลักษณ์และความโดดเด่นให้เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู รวม 6 ครั้งทั้ง 6 อำเภอ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่น่าเที่ยว”
ในขณะที่ นายณรงค์ฯ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมที่นำมาแสดงในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในอำเภอศรีบุญเรือง ที่ยังคงมีการถ่ายทอดและยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่ประเพณีบุญบั้งไฟแสน สิมไม้โบราณ ผาสามยอด และผลิตภัณฑ์การจักทอเครื่องใช้สอยในครัวเรือน อาทิ กระติบข้าว(ก่องข้าว)กระด้งฝัดข้าว กระตร้า รมถึงการแปรรูปจากต้นค้าเป็นกระเป๋าถือของสตรี ที่เป็นผลผลิตจากต้นค้า นอกจากนั้นยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นหนึ่งเดียวในภาคอีสานตอนบนคือ ประเพณีตักบาตรทางน้ำที่วัดป่าวุฒฑาราม หนึ่งเดียวของจังหวัดหนองบัวลำภู และเจดีย์รัตนมงคล ซึ่งเป็นฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ตลอดทั้ง 12 เดือนของชาวอีสาน ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของศรีบุญเรือง เมืองคนดี ที่มีการเล่าขาน รักษาการนายอำเภอศรีบุญเรืองฯกล่าวเชิญชวนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู