ขอนแก่น – สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม

สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ดังนี้
1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.สามสวน อ.บ้านแท่น 3.0 มม.
2. สภาพน้ำท่า แม่น้ำชีตอนบน E.23 จ.ชัยภูมิ น้ำปกติ Q 25.86 cms. (5.62% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.03 ม./แม่น้ำชีตอนกลาง E.91 จ.มหาสารคาม น้ำปกติ Q 46.74 cms. (5.60% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.02 ม./แม่น้ำชีตอนล่าง E.18 จ.ร้อยเอ็ด น้ำปกติ Q 165.89 cms. (16.07% ความจุลำน้ำ) ระดับเพิ่มขึ้น +0.43 ม.
3. สภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง
3.1 เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำ 730.25 ล้าน ลบ.ม./30.04% น้ำใช้การ 148.58 ล้าน ลบ.ม./8.03% น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 3.54 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,701.05 ล้าน ลบ.ม.(69.96%)
3.2 เขื่อนลำปาว ปริมาณน้ำ 685.56 ล้าน ลบ.ม./34.62% น้ำใช้การ 585.56 ล้าน ลบ.ม./29.57% น้ำไหลเข้า 2.92 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 4.02 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,294.44 ล้าน ลบ.ม.(65.38%)
3.3 เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้ำ 98.94 ล้าน ลบ.ม./60.42% น้ำใช้การ 61.72 ล้าน ลบ.ม./48.78% น้ำไหลเข้า 0.28 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.78 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 64.81 ล้าน ลบ.ม.(39.58%)
4. สภาพน้ำอ่างฯขนาดกลาง 69 แห่ง ความจุรวม 440.35 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 182.74 ล้าน ลบ.ม. (41.50%) มีช่องว่างสามารถรับน้ำได้อีก 257.61 ล้าน ลบ.ม. (58.50%)
4.1 อ่างฯขนาดกลางมีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 23 แห่ง (จ.ชัยภูมิ 4 แห่ง จ.กาฬสินธุ์ 3 แห่ง จ.ขอนแก่น 4 แห่ง จ.มหาสารคาม 5 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 7 แห่ง)
4.2 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน 45 แห่ง
4.3 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน 1 แห่ง
4.4 อ่างฯขนาดกลางมีความจุมากกว่า 100% จำนวน – แห่ง
เขื่อนขนาดกลางมีความมั่นคงแข็งแรง
5. สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพระราชดำริ 40 แห่ง ความจุรวม 16.59 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 10.94 ล้าน ลบ.ม. (65.94%)
5.1 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน – แห่ง
5.2 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน 35 แห่ง
5.3 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน 5 แห่ง
5.4 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุมากกว่า 100% จำนวน – แห่ง
6.1 เขื่อนชนบท เหนือเขื่อน +162.06 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.06 ม. (รนก. +162.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 16.11 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 100.69% Q 5.87 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.2 เขื่อนมหาสารคาม เหนือเขื่อน +146.70 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.10 ม. (รนก. +146.80 ม.รทก.) ความจุ รนก. 24.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 23.50 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 97.92% Q 44.25 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.3 เขื่อนวังยาง เหนือเขื่อน +136.23 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.77 ม. (รนก. +137.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 33.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 26.63 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 79.28% Q 45.70 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.4 เขื่อนร้อยเอ็ด เหนือเขื่อน +130.33 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.33 ม. (รนก. +130.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 17.98 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 112.38% Q 112.86 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.5 เขื่อนยโสธร เหนือเขื่อน +124.70 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 1.80 ม. (รนก. +125.50 ม.รทก.) ความจุ รนก. 18.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 15.05 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 77.34% Q 78.75 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.6 เขื่อนธาตุน้อย เหนือเขื่อน +114.90 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 1.10 ม. (รนก. +116.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 40.87 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 72.84% Q 30.20 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
7. การให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย
7.1 โครงการชลประทานขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่สำรวจพนังคันคูกั้นน้ำห้วยพระคือที่ชำรุดเสียหาย ถูกน้ำกัดเซาะจนทรุดตัวลงอาจเกิดการพังทลายทำให้น้ำในลำห้วยพระคือไหลทะลักท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของแนวพนังกั้นลำน้ำ พร้อมป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัยแก่ราษฎรในพื้นที่ วางแผนนำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าดำเนินการแก้ไขลำห้วยพระคือ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12,14, และ 17 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น