อุดรธานี-กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 พัฒนาโรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติจัดกำลังพลเข้าดำเนินการมอบพันธุ์ปลานิลจิตลดา จำนวน 1,000 ตัว ซึ่งได้เพาะพันธุ์โดยศูนย์การเรียนรู้ของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 และหนังสือต้นไม้ของพ่อให้กับ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ และ โรงเรียนบ้านดงดารา ณ ตำบลสงเปลือย อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ “ โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” จากการที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 เข้าดำเนินการมอบพันธุ์ปลาและมอบหนังสือต้นไม้ของพ่อ ให้กับโรงเรียนสงเปลือยดงสามสิบ และ โรงเรียนบ้านดงดารานั้น ทำให้คณะครูอาจารย์และเด็กนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียน มีความรู้สึกดีใจ และได้กล่าวขอบคุณที่ทางกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้นำพันธุ์ปลานิลจิตลดามามอบให้กับทางโรงเรียนได้เพาะเลี้ยงซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนต่อไป


ข้อมูลภาพข่าว  จ.ส.อ.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13