เลย – มลฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลยมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ทุรกันดาร

 


เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พลตรี ปริชญ์ สุคันธศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 คุณภัทรพร สุคันธศรี ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.28 พร้อมคณะ มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยหนาว ผู้สูงอายุ และผู้มีฐานะยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 28 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบไออุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาว และจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็น


ศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหมากแข้ง เพื่อเป็นการสืบสานฟื้นฟูโครงการพระราชดำริ “โครงการเย็นศิริ” เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าด้วยมือ เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในการยอมรับกฎ กติกา ระเบียบของกลุ่มลายผ้าไม่ซ้ำใครมีเนื้อหาเกี่ยวกับอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง และการสืบสานโครงการอันเนื่องพระราชดำริและแนวทางพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระปรเมนทรราธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.

ธนโชติ ศรีบุญเรือง ขตว.จ.เลย.