ขอนแก่น – ชป. 6 สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564


1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 29.0 มม./ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 53.0 มม./ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 5.6 มม.
2. สภาพน้ำท่า แม่น้ำชีตอนบน E.23 จ.ชัยภูมิ น้ำปกติ Q 17.60 cms. (3.83% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.11 ม./แม่น้ำชีตอนกลาง E.91 จ.มหาสารคาม น้ำปกติ Q 52.67 cms. (6.32% ความจุลำน้ำ) ระดับเพิ่มขึ้น +0.32 ม./แม่น้ำชีตอนล่าง E.18 จ.ร้อยเอ็ด น้ำปกติ Q 134.98 cms. (13.08% ความจุลำน้ำ) ระดับเพิ่มขึ้น +0.13 ม.
3. สภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง
3.1 เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำ 721.36 ล้าน ลบ.ม./29.67% น้ำใช้การ 139.69 ล้าน ลบ.ม./7.55% น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 3.50 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,709.94 ล้าน ลบ.ม.(70.33%)
3.2 เขื่อนลำปาว ปริมาณน้ำ 675.58 ล้าน ลบ.ม./34.12% น้ำใช้การ 575.58 ล้าน ลบ.ม./29.07% น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 4.01 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,304.42 ล้าน ลบ.ม.(65.88%)
3.3 เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้ำ 97.78 ล้าน ลบ.ม./59.71% น้ำใช้การ 60.56 ล้าน ลบ.ม./47.86% น้ำไหลเข้า 0.20 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.76 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 65.97 ล้าน ลบ.ม.(40.29%)
4. สภาพน้ำอ่างฯขนาดกลาง 69 แห่ง ความจุรวม 440.35 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 179.93 ล้าน ลบ.ม. (40.86%) มีช่องว่างสามารถรับน้ำได้อีก 260.42 ล้าน ลบ.ม. (59.14%)
4.1 อ่างฯขนาดกลางมีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 25 แห่ง (จ.ชัยภูมิ 4 แห่ง จ.กาฬสินธุ์ 3 แห่ง จ.ขอนแก่น 4 แห่ง จ.มหาสารคาม 6 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 8 แห่ง)
4.2 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน 43 แห่ง
4.3 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน 1 แห่ง
4.4 อ่างฯขนาดกลางมีความจุมากกว่า 100% จำนวน – แห่ง
เขื่อนขนาดกลางมีความมั่นคงแข็งแรง
5. สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพระราชดำริ 40 แห่ง ความจุรวม 16.59 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 10.94 ล้าน ลบ.ม. (65.94%)
5.1 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน – แห่ง
5.2 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน 35 แห่ง
5.3 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน 5 แห่ง
5.4 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุมากกว่า 100% จำนวน – แห่ง
6.1 เขื่อนชนบท เหนือเขื่อน +161.89 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.11 ม. (รนก. +162.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 15.80 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.73% Q 11.14 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.2 เขื่อนมหาสารคาม เหนือเขื่อน +146.77 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.03 ม. (รนก. +146.80 ม.รทก.) ความจุ รนก. 24.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 23.85 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 99.38% Q 55.72 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.3 เขื่อนวังยาง เหนือเขื่อน +136.06 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.94 ม. (รนก. +137.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 33.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 25.27 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 75.23% Q 37.59 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.4 เขื่อนร้อยเอ็ด เหนือเขื่อน +129.97 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.03 ม. (รนก. +130.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 15.84 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.97% Q 108.74 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.5 เขื่อนยโสธร เหนือเขื่อน +125.03 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.47 ม. (รนก. +125.50 ม.รทก.) ความจุ รนก. 18.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 16.81 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 86.38% Q 252.88 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.6 เขื่อนธาตุน้อย เหนือเขื่อน +115.36 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.64 ม. (รนก. +116.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 47.33 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 84.36% Q 89.15 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
7. การให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย
7.1 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปี (ต้นฤดู) ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 11 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
2.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณบ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 7 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
3.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณบ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
4.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณบ้านกุดเวียง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โดยมีอัตราการสูบน้ำรวม 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 2,147 ไร่