นครพนม(ชมคลิป)บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อน โคก หนอง นา สร้างความรู้สู่ประชาชนผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่จังหวัดนครพนม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นประธานผ่านระบบออนไลน์
โดยบันทึกการลงนามในครั้งนี้นอกจากจังหวัดนครพนมแล้ว ยังมีประชาสัมพันธ์จังหวัด และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการที่จะร่วมกันผลิตและเผยแพร่ สารคดีวิทยุ จัดทำข่าว สกู๊ปข่าวโทรทัศน์ และรายการโทรทัศน์ เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ โคก หนอง นา ให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้น้อมนำพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ โดยได้อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ผ่านกรมพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ พัฒนาต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งมีหลากหลาย ทั้งการบริหารจัดการดิน การบริหารจัดการน้ำ การดูแลป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มาเรียนรู้และนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง ก่อเกิดภูมิคุ้มกันในทุกครัวเรือน บนพื้นฐานขององค์ความรู้และสามารถในการปรับตัวในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร แรงงาน บัณฑิตจบใหม่ และแรงงานที่อพยพกับหมู่บ้านชุมชน หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

#อีสานเดลี่ออนไลน์