สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมหารือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อหาแนวทางบำบัดฟื้นฟู ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหารือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อหาแนวทางบำบัดฟื้นฟู โดยนายสุทิน ไชยวัฒน์ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไกรราช กันนิดา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมคณะ ประชุมหารือแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อหาแนวทางบำบัดฟื้นฟู ร่วมกับ กำนันตำบลเขมราฐ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครคุมประพฤติ ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา โดยมีนายชาติชาย คำโกน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเทพวงศา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีภาระกิจหลักในการแก้ไขฟื้ฟูผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ กำหนดให้ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่กฏหมายบัญญัติภายใต้การคุมประพฤติของพนักงานคุมประพฤติ โดยกรมคุมประพฤติสนับสนุนให้อาสาสมัครคุมประพฤติ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรและภาคประชาสังคมภาคเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือ หรือตักเตือนในเรื่องความประพฤติ การศึกษา การประกอบอาชีพ การอบรมทั้งด้านกฏหมาย หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้กระทำผิดที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในการดำรงชีวิตร่วมกับสังคมได้ ซึ่งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ตลอดจน การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดและมีความเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันมีผู้กระทำผิด ที่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำวินิจฉัยให้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในโปรแกรมผู้ป่วยนอกเป็นระยะเวลา 120 วัน ณ โรงพยาบาลเขมราฐ ประมาณ 176 ราย จากทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเขมราฐ(เฉพาะเขตเทศบาลตำบลเทพวงศา) ทั้งที่อยู่ในระหว่างบำบัดฟื้นฟูและเข้าบำบัดฟื้นฟูแล้วแต่ไม่ครบถ้วน