มุกดาหาร(ชมคลิป)ให้บริการฉีดวัคซีน วอล์คอิน เข็มแรกแก่ประชาชน 2,000 โด้ส


จังหวัดมุกดาหารให้บริการ ฉีดวัคซีนวอล์คอิน เข็มแรกแก่ประชาชน 2,000 โด้ส ในพื้นที่จังหวัด รวมถึงประชาชนต่างจังหวัด และแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 64 แพทย์หญิง กันตินันท์ มหาสุวีระชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารด้านปฐมภูมิ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมุกดาหาร ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ซิโนแวค แก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร รวมถึงประชาชนต่างจังหวัด และแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย ที่มีชื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตามมติ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ที่ให้แต่ละพื้นที่หรือแต่ละจังหวัด ซึ่งมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้พิจารณาให้ดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความแออัด ลดการระบาดของโรค ของประชาชน ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ได้รับวัคซีนโควิด – 19 อย่างทั่วถึง ตามนโยบายของรัฐบาล ให้การฉีดวัคซีน เป็นวาระแห่งชาติ และฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด หรือไม่ต่ำกว่า 50 ล้านคน หรือร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ
ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีประชากร ทั้งจังหวัดประมาณ 350,000 คน ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ ประมาณ 245,000 คน หรือร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด หรือตามประกาศของนายกรัฐมนตรี ที่จะให้เปิดประเทศภายใน 120 วัน หากมีการฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งประเทศได้ร้อยละ 70 ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา จังหวัดมุกดาหาร ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วประมาณ 54,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะต้องเร่งฉีดให้ได้มากที่สุด หรือตามเป้าหมายที่กำหนด และในเดือนกรกฎาคม ได้รับการจัดสรร 30,000 โดส และในการ วอล์คอิน ฉีดวัคซีน ให้กับประชาชน ครั้งนี้ เป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวค ให้กับประชาชน อายุ 18-59 ปี และเป็นเข็มแรกสำหรับผู้ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดมาก่อน และเน้นประชาชน จังหวัดมุกดาหารเป็นลำดับแรก ส่วนประชาชนต่างจังหวัด หรือแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีหลักฐานยืนยันมีที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากมีวัคซีนจำนวนจำกัด 2,000 โด้สเท่านั้น
ซึ่งจากการเปิดบริการ วอล์คอิน ครั้งนี้ มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ที่ทราบข่าวมาฉีดเป็นจำนวนมาก และแยกเป็นสัดส่วนระหว่างประชาชนในจังหวัดและต่างจังหวัด.


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร