เกษตรนครพนม ถ่ายทอดความรู้การผลิตมะพร้าวน้ำหอม แบบปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP

เกษตรนครพนม ถ่ายทอดความรู้การผลิตมะพร้าวน้ำหอม แบบปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP พืชเศรษฐกิจเชิงการค้าสู่รายได้ที่มั่นคงของจังหวัดนครพนม

17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ในกิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP โดยมีนางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ปลอดภัย ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญที่จะช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดอบรมเกษตรกร จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เกษตรกรจากอำเภอเมืองนครพนม อำเภอท่าอุเทน อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพง รวมจำนวน 98 ราย
และรุ่นที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เกษตรกรอำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอวังยาง อำเภอเรณูนคร อำเภอปลาปาก และอำเภอโพนสวรรค์ รวม 100 ราย

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่มาแรงในขณะนี้ สำหรับมะพร้าวน้ำหอม เป็นมะพร้าวที่เหมาะสำหรับกินผลอ่อน มีน้ำหอมบริสุทธิ์ เนื้อมะพร้าวอ่อนมีวิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยบำรุงสมองและเสริมสร้างร่างกายผู้บริโภคให้แข็งแรง มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็วและต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะต่อการปลูกในเชิงการค้า มีตลาดรองรับแน่นอน สร้างรายได้ต่อเนื่องให้เกษตรกรผู้ปลูกมีความมั่นคงในการยังชีพ เป็นอีกอาชีพทางเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งน้ำมะพร้าวน้ำหอม เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ มีวิตามินและเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ การดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมทุกวันหรือบ่อยๆ จะช่วยบำรุงสมองและสุขภาพให้แข็งแรง ในส่วนเกษตรกรผู้ปลูกควรยึดปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปลูกพอกินพอใช้และเหลือขาย ก็จะมีรายได้ให้ดำรงชีพได้แบบวิถีพอเพียงและมั่นคง สำหรับมะพร้าวน้ำหอมสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย แต่ต้องดูคุณสมบัติของดินในพื้นที่ว่าเหมาะสมต่อการปลูกพืชได้เพียงใด เพื่อความมั่นใจให้เก็บตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์ดินว่ามีธาตุอาหารใดบ้าง เพื่อช่วยให้ใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตร ถูกอัตราส่วนและตรงกับระยะเวลา ต้นมะพร้าวจะเจริญเติบโตให้ผลผลิตดก และเกษตรกรที่ปลูกจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า
สำหรับการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP นอกจากนี้ยังมีการมอบต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ นำไปปลูกเพื่อให้เกิดเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้กับเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง ทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างคุ้มค่า และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ทำให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างรัดกุม เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม การใช้เจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่าง ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวมีการตรวจสอบและมาตรการทางด้านสาธารณะสุขที่เข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อีกทั้งช่วยให้การถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่ในการพัฒนาและยกระดับพืชเศรษฐกิจใหม่ในจังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้น

ภาพ /ข่าว : ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม