ชัยภูมิ (ชมคลิป) เร่งควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังให้ครอบคลุมพื้นที่


จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคระบาดใบด่างในมันสำปะหลัง อย่างต่อเนื่อง ปี 64 จังหวัดชัยภูมิพบว่ามีการระบาดของโรคทั้งสิ้น 144 ไร่ เกษตรกร 18 ราย ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเทพสถิต อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอเนินสง่า มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 889,547 ไร่ เกษตรกร 52,017 ครัวเรือน มันสำปะหลังถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ สาเหตุการะบาดพบว่า เกิดจากการที่เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์จากพื้นที่ ที่พบการระบาดของโรค
โรคใบด่างมันสำปะหลัง สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) ติดต่อและแพร่ระบาดได้ 2 ช่องทาง คือ 1.เกิดจากแมลงพาหะ (แมลงหวี่ขาวยาสูบ) และ 2.ติดมาจากท่อนพันธุ์ หากปล่อยทิ้งไว้ โดยไม่ป้องกันกำจัดจนเกิดเป็น โรคใบด่างมันสำปะหลังแล้ว จะทำให้ผลผลิตลดลง 80-100 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้ได้เกิดการระบาด ในหลายพื้นที่หลายจังหวัด คือ นครราชสีมา สระแก้ว สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และชัยภูมิ เป็นต้น
ขณะที่นายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมนายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรจังหวัดชัยภูมิ ได้นำเจ้าหน้าลงพื้นที่ ตรวจแปลงมันสำปะหลังที่เกิดโรคระบาดใบด่าง ของเกษตรกร ที่ บ้านราชภูมิ หมู่ที่ 13 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ พร้อมเปิดโครง การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมใบด่างมันสำปะหลัง แบบครอบคลุมพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ในเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลังและให้ความรู้และแนะนำแนวทางในนการป้องกันและกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรเกิดความตระหนักในการติดตามเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงปลูกตนเองอย่างสม่ำเสมอ ตลอดทั้งการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผลิตท่อนพันธ์มันสำปะหลังสะอาดเพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกรในแปลงที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังพร้อมทั้งการเยียวยาเกษตรกรที่ประสบปัญหาโดยจะมีเงินเยียวยาในการทำลายไร่มันที่เกิดโรคระบาดในราคาไร่ล่ะ 2,160บาท ทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรท่านใดที่มีท่อนพันธ์มันสำปะหลังสะอาดเพื่อจำหน่ายสามารถติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านได้เลยโดยทางสำนักงานจะเป็นผู้ซื้อและหาตลาดให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ใช้จ่ายในครอบครัวสู้ภัยกับโรตใบด่างในมันสำประหลังและโรคโควิด ต่อไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว จชัยภูมิ รายงาน