หนองบัวลำภู(ชมคลิป)คัดเลือก 5 หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

ปจ.นำคณะลงพื้นที่คัดเลือก 5 หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลากลางบ้านนาหว้า ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา อดีตนายอำเภอนากลาง นายจักรพงศ์ โสนะแสง อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู นายสยุมพร พรหมจารีต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายวีรสุทธิ์ โฮสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายธนายุทธ ใยแก้ว จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายณรงค์ คงศิลา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีบุญเรือง ตัวแทนนายอำเภอศรีบุญเรือง นายเหมราช หาญเชิงชัย นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ นายกิระศักดิ์ ฝอยทอง กำนันตำบลยางหล่อ และ นางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ ปลัดเทศบาลตำบลยางหล่อ คณะกรรมการ กม.บ้านนาหว้า นักเรียนผู้สูงอายุ ร่วมให้การต้อนรับ

นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานคณะกรรมการประเมินฯกล่าวว่าโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 เป็นหนึ่งในโครงการที่กรมการปกครองกำหนดให้เป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่และตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู มี 5 หมู่บ้านเข้าร่วมรับการประเมินผลงานเพื่อการคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน”แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำนัน ผญบ.คณะกรรมการ กม.รวมถึง คณะกรรมการหมู่บ้าน อพป. เพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดหนองบัวลำภู เขต และระดับภูมิภาค

ในส่วนของอำเภอเมืองหนองบัวลำภูได้แก่ บ้านดินทรายอ่อนเหนือ ตำบลหัวนา อำเภอนากลาง ได้แก่บ้านท่าอุทัยเหนือ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา ได้แก่บ้านกุดฮู่ ตำบลนาด่าน อำเภอนาวัง ได้แก่บ้านวังโปร่ง ตำบลเทพคีรี และอำเภอศรีบุญเรือง บ้านนาหว้า ต.ยางหล่อ ซึ่งทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการเป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง โดยได้เน้นย้ำการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านถือเป็นกลไกสำคัญของฝ่ายปกครองที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทั้งกายและใจ ให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เป็นพลเมืองที่ดีและเป็นกำลังหลักของชาติสืบไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู