(ชมคลิป)จ.เลย จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ เพิ่มเทคนิค วิธีการ ให้เกษตรกร


ที่โนราห์ฟาร์ม บ้านเหล่าใหญ่ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยจัดโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อ จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราขการจังหวัดเลย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
นายสุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันทึ่ 12 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของแระเทศในด้านต่างๆ ตามที่สภาพัฒนาการดศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ตามพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19 โดยให้แต่ละจังหวัดเสนอโครงการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยได้รับการพิจารณาเห็นชอบ 3 โครงการ คือ 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดเนื้อแพะ จังหวัดเลย 250 ราย 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโคเนื้อเพื่อจำหน่าย 140 ราย และ3.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไข่ 280 ราย
ครั้งนี้เป็นการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดเนื้อแพะ จังหวัดเลย เป็นโครงการแรกและสอดคล้องตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ในความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับธกส. โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ตามแผนสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยของธกสในอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.01 บาทต่อปี หรือล้านนละ 100 บาทต่อปี ห้วงระยะเวลาดำเนินการ 3 ปีตั้งแต่ปี 2563-2565 มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอนุมัติจ่ายเงินกู้แล้ว 17 กลุ่ม เกษตรกร 151 รายและโครงการอื่นๆ จังหวัดเลยจ่ายเงินกู้ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 37 ล้านบาท แล้วส่งผลทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะตามโครงการของรัฐและเลี้ยงด้วยตนเองเพิ่มขึ้น จำนวนกว่า 300 รายและมีแพะจำนวนกว่า 1 หมื่นตัว
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดเลยอย่างต่อเนื่องจึงได้เสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะเนื้อจังหวัดเลย และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้ดำเนินโครงการและจัดฝึกอบรมฝึกอบรมเกษตรกร ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใน 12 อำเภอจำนวน 250 คนการอบรมแบ่งออกเป็น 5 รุ่นรุ่นละ 50 คน ในระหว่างวันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาการด้านเทคนิค วิธีการสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะเนื้อ เช่นมีอัตราการตกลูกของฝูงสูงขึ้น เบี้ยการเจริญเติบโตสูงขึ้นตลอดจนการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะในระดับจังหวัด และอำเภอ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มีอำนาจต่อรองด้านการตลาดและให้มีช่องทางการตลาดที่ชัดเจนโดยมีสัญญาการซื้อขายกับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้แน่นอนทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและการส่งออก ในการฝึกอบรมจึงขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ฟาร์มแพะโนราห์ฟาร์ม ในพื้นที่ตำบลเอราวัณอำเภอเอราวัณจังหวัดเลย เป็นสถานที่จัดอบรมซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่างที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้และแรงบันดาลใจให้เป็นอย่างดีและได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย นายสัตวแพทย์ผู้ชำนาญการด้านดูแลสุขภาพสัตว์ โทรไปถึงคุณสุเจตน์ พงศานนท์ ผู้จัดการโนราฟาร์ม ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงแพะอย่างเต็มที่


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย