ชัยภูมิ(ชมคลิป)จัดงานวันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดพริกคุณภาพเพื่อการส่งออก

จากสถานการณ์พริกในปัจจุบัน แหล่งผลิตพริกที่มากที่สุดในจังหวัดชัยภูมิ คือ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งพบว่าปัญหาในปีนี้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อให้เกษตรกร เข้าถึงตลาดบนของพริก ( GAP) มีแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์ที่กำลังประสบอยู่ ให้เพิ่มมูลค่าพริกและไม่ให้ราคา ตกต่ำ เกษตรจังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดงานวันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดพริกคุณภาพ ให้กับเกษตรกรที่ปลูกพริก

ณ.หอประชุมอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “วันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดพริกคุณภาพ” ปี2564 โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ หัวส่วนราชการ เกษตรกร ชาว อ.เกษตรสมบูรณ์ให้การต้อนรับและร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยภายในงาน ก็จะมีพิธีเปิด และมอบวัสดุอุปกรณ์ในการดูและแปลงพริก และมีการแข่งขัน เด็ด ควั่นพริก ซึ่งที่ชนะก็ จะได้รับรางวัลจากประธานจัดงาน ซึ่งผู้ชนะในการแข่งขัน สามารถเด็ดพริกได้มากที่สุด 2.9 ขีด คือ นางวิราวรรณ ฤาชา อายุ 35ปี บ้านเลขที่11 หมู่ 10 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็นเกษตรกรใน อ.เกษตรสมบูรณ์ หลังจากแข่งขันเด็ดพริกเสร็จ ก็ไดนำเกษตรกรเข้าฐาน
เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน โดยให้มีการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา ในพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถปลูกพริก ที่เป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ผลผลิตดี อำเภอเกษตรสมบูรณ์มีพื้นที่ปลูกพริก ปี 2564 ทั้งหมด 3,500 ไร่ ในพื้นที่ 11 ตำบล ให้ผลผลิตแล้ว 3,500 ไร่ซึ่งอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มีพื้นที่ปลูกพริกมากที่สุดในจังหวัดชัยภูมิ ประมาณการผลผลิตพริกในแต่ละปีรวม จำนวน 4,200 ตัน เกษตรกรได้รวมกลุ่มเป็นพริกแปลงใหญ่ จำนวน 11 แปลง สมาชิก 251 คน ในพื้นที่ 7 ตำบล การปลูกพริกของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ ปริมาณน้ำฝนและความชื้นเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพริก ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ทางเกษตรจังหวัดจึงได้จัดงานวันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดพริกคุณภาพ ขึ้นเพื่อเปิดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการผลิต และ สามารถปรับใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงการตลาดพริก เพื่อประชาสัมพันธ์การผลิตพริกแบบครบวงจรมีคุณภาพของ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งปัจจุบันชัยภูมิ มียอดสั่งซื้อเข้าสู่โรงงานแปรรูปเพื่อส่งออกต่อปีอยู่ที่400 ตัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะให้ชาวบ้านรักษาคุณภาพพริกเอาไว้และพัฒนาเป็นพริก ออแกนิคให้ได้ต่อทั้งหมดต่อไป เพื่อจะให้ได้พริกที่สะอาดปลอดภัย ได้ราคาดี ต่อไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ // รายงาน