หนองบัวลำภู – ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย จัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ช่วงมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ค่ายสีหราชเดโชไชย ได้จัด 1 หมวดสาวัตรทหาร โดย กองพันทหาราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดหนองบังลำภู และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นให้บริการความช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น รวมถึงมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็น โดยเฉพาะ ผู้พิการ, ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาสในสังคมผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19
เมื่อวันที่ 28 พ.ค.64 ที่ผ่านมาหน่วยได้รับการประสานจากสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภูว่ามีคนพิการทางสติปัญญาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการ และมีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากเพราะไม่มีคนดูแลอยู่ ผบ.ร.8 จึงมอบหมายให้ ร้อยโทสมชาย เพียคำลือ นายทหารประสานงาน หมวดสาวัตรทหารกรมทหารราบที่ 8 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือให้กับราษฎรในพื้นที่
ในโอกาสนี้ ผบ.ร.8 สั่งการให้เฝ้าระวังการเกิดเหตุวาตภัยจากพายุฤดูร้อน ที่อาจทำให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จะได้จัดกำลังพลช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ ได้ทันเวลา เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป และสนองตอบนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาศ
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก มว.สห.ร.8
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร