ศรีสะเกษ-เทศบาลตำบลเมืองคง เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นโดดเด่นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย


เมื่อเร็วๆนี้ นายศุภวิชญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลเมืองคง มุ่งพัฒนาท้องถิ่น โดยได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานไว้ 7 ด้าน คือ นโยบายเร่งด่วน นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และนโยบายการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อให้การบริหารงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ การบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน ทุกระดับเพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทุกๆด้านร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลเมืองคง ปัจจุบันเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีความพร้อม มีผลงานโดดเด่นมากมาย อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในเทศบาลตำบลเมืองคง โครงการสร้างความรู้ด้านอัคคีภัยในสถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกอพยพหนีไฟ โครงการอบรมผู้ปกครองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการเรียนรู้ความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ กรณีเด็กติดในรถยนต์ ให้สามารถรู้วิธีช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น รวมถึงโครงการฝึกอบรมการจับสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมาก
อย่างไรก็ตามปัจจุบันเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง รวมถึงภัยอื่นๆ และแต่ละครั้งมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาจเกิดจากการขยายเมือง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีหรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องดำเนินการทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยผ่านพ้นไปแล้ว ถ้าทุกคนมีความรู้ มีทักษะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ก็จะสามารถช่วยเหลือป้องกันตนเองและผู้อื่นได้.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา
ศรีสะเกษ // รายงาน