ขอนแก่น-นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ หารือร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

เมื่อไม่นานนี้ นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.พัชรี เดชกุญชร เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมปรึกษาหารือกับ ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นายพิชัย ศิริสม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น และนายวิทิตย์ นามมูลน้อย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ในนามคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดขอนแก่น วางแผนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนแผนงาน นโยบาย และกิจกรรมของจังหวัดขอนแก่น ทั้งในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และร่วมผลิต เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งทำการสอดส่อง ติดตาม ชี้แจง ข้อมูล เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง แก่กลุ่มเป้าหมาย สู่ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านค้อ มีความยินดีให้ความร่วมมือและร่วมสนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสต่อไปด้วย.

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น