ชัยภูมิ (ชมคลิป) อบต.โป่งนก จัดโครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุตามวิถีชุมชน

อบต.โป่งนก จัดโครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุตามวิถีชุมชน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมให้อยู่คู่ชุมชนสืบต่อไป


ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นายณัฐวัฒน์ ด้ายรินรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนกเป็นประธานเปิดโครงการปันยิ้มสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุตามวิถีชุมชน โดย สจ.ทรายศิรินทร์ พู่กันมาศกุล ว่าที่ร้อยตรี โฆสิต ตั้งตรงไพโรจน์ ปลัด อบต.โป่งนก หัวหน้าส่วนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรม เพื่อ แสดงความกตัญญู และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และเพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นบุพการี ผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ในชุมชนที่ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งมีผู้สูงอายุในตำบลโป่งนกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 200 คน โดยภายในกิจกรรม ครั้งนี้ ไม่คึกคักเช่นปีอื่นๆที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีสถานการณ์ของการระบาดโรคโควิด -19 ทาง อบต.โป่งนก จึงได้มีการคัดกรองผู้ร่วมงานอย่างรัดกุม โดยมีปีนี้ ได้มีการตัดกิจต่างกรรมต่างๆออกไปหลายรายการ มีเพียง พระสงฆ์เทศนาธรรม สงฆ์นำพระ และถวายผ้าป่า พร้อมมอบทุนแก่เด็กนักเรียน และการรำเปิดงาน เพียงเท่านั้น เพื่อเป็นการช่วยกันป้องกันโรคโควิด-19 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้ดำรงอยู่ไป ทางอบต.จึงได้จัดกิจกรรมให้กระชับขึ้นกว่าเดิมและเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ รายงาน