อุดรธานี-สโมสรโรตารีบ้านเชียงจ.อุดรธานี มอบเงินสนับสนุนการศึกษาประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนร.สู่ความเป็นเลิศและตลาดนัดพอเพียงโรงเรียนเทศบาล6

 


ที่โรงเรียนเทศบาล6 นครอุดรธานี ได้มีการจัดงานโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ และโครงการตลาดนัดเพียง ประจำปี 2564 โดยมีนายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ,นายกฤษดา โสภา ผอ.การสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล6 และพันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกสโมสรโรตารี่บ้านเชียง พร้อมสมาชิก ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งการแข่งขัน มีระยะจำนวน2 วัน
นายกฤษดา โสภา ผอ.การสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล6 เปิดเผยว่า ในการส่งเสริมการศึกษา ได้ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ซึ่งในกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญยา เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อตอบสนองความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากที่สุด
โดยวัตถุประสงค์ ในการประกวดดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในระดับโรงเรียน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะ ในการฝึกฝนการเรียนรู้ของนักเรียน กล้าคิดกล้าแสดงออกชิงสร้างสรรค์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานของนักเรียนให้ปรากฏ ต่อสาธารชน นำผลงานที่เป็นฝีมือของเองมาจำหน่าย เพื่อหารายได้เสริมระหว่าเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีอุปนิสัยพอเพียง ทำงานร่วมกับผู้อื่นและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณนายกสโมสรโรตารี่บ้านเชียง เปิดเผยว่า ในวันนี้ทางชมบ้านเชียง ได้มาสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงเรียนดจัดขึ้นมา ในการส่งเสริมทักษะให้แก่นักเรียน ในโครงงานต่างๆ ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดี นอกจากในห้องเรียนแล้ว เพื่อเป็นทักษะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นในการพูดหรือการนำเสนอ เมื่อเมื่อเรียนจบก็นำใช้ในงานที่เราทำ จะเป็นเซลส์แมน หรือทำงานเป็นข้าราชการก็ตาม ที่เราทราบว่าปากเป็นเอก เลขเป็นโท โดยในการเล่นเกม RoV เป็นการเล่นเป็นทีม ที่แต่ละนำความสามารถของแต่ละคนมาใช้ มีการวางแผนร่วมกัน ในการสู้กับทีมอื่น ถือว่าเป็นฝึกทักษะ ร่วมกัน ในการหาทางเอาชนะทีมอื่น ส่วนโครงงานใช้หลักการเศรษฐ์กิจพอเพียงของในหลวงราชกาลที่9 เอานักเรียน ช่วงปิดเทอม มาร่วมกิจกรรม เป็นสิ่งที่ดี ซึ่งการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญของทรัพยากรของมนุษย์ ประเทศไทยของเรา ต้องเน้นให้ความสำคัญในเรื่องนี้ หากน้องๆนักเรียน ได้พื้นฐานเหล่า ที่เป็นกำลังของประเทศชาติ จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
น.ส.อรัญญษ ลุนลาด นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเทศบาล6 ได้บอกว่า ในวันนี้โครงงานทางวิทยาศาสตร์ พลังงานจากผลไม้ เพราะปัจจุบัน พลังานที่ได้มาจากหลายทาง ซึ่งในผลไม้ มีองค์ประกอบกรดเบส สามารถทำไฟฟ้าได้ และยังนำมาเป็นแหล่งกเนินดไฟฟ้าได้ด้วย ซึ่งพลักงานที่ได้มาจากผลไม้ ถือว่าเป็นพลังานสะอาด ปลอดจากสารเคมีไม่เกิดมลพิษ เป็นพลังานหมุนเวียน นำใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย ซึ่งผลไม้ต่างกันก็ได้พลังานไฟฟ้าต่างกัน จึงเป็นที่มาของการทำโครงงานในครั้งนี้