ขอนแก่น(ชมคลิป)”รอง อธิบดี พช.” ลุย เอามื้อสามัคคี ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

“รอง อธิบดี พช.” ลุย เอามื้อสามัคคี ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นำชุมชนพัฒนาพื้นที่ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้ยั่งยืน

วันนี้ (26 มี.ค.64) นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”  ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดยการปลูกป่า 5 ระดับ สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน ใต้ดิน จำนวน 100 กว่า ต้น ประกอบด้วย สูง ตะเคียน ยางนา สัก กลาง มะม่วง มะพร้าว ไผ่ เตี้ย มะเขือ กะเพรา พริก เรี่ยดิน แตงโม ฟักทอง อัญชัน และ ใต้ดิน มัน เผือก ข่า ในพื้นที่ 5 ไร่ ตามหลัก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น

โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.ขอนแก่น นายสมคิด ชำนิกุล ปลัดอำเภอชุมแพ นางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ ก่อนการลงพื้นที่พบปะครัวเรือนเป้าหมายของ นายภูรี หอมจันทร์ บ้านหนองโปร่งใส หมู่ 14 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่การเข้าร่วมโครงการตามแบบการปรับเปลี่ยนพื้นที่ 5 ไร่ โดยได้มีการดำเนินการในการวางแบบแปลนและผังบริเวณพร้อมกับปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครสมานสามัคคีของคนชุมชน ในกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”  ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  โดยการทำดีด้วยการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งเป็นการน้อมนำในแนวทางตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้คนไทยและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน เป็นการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาให้พี่น้องประชาชนได้มาปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถพึ่งพาตนเองได้  โดยเฉพาะปัจจัย 4 ในเรื่องอาหาร ที่ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชน