หนองคาย(ชมคลิป)ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก


เมื่อ วันที่ 17 มี.ค. 64 ที่ห้วยตาด บ้านห้วยหินขาว หมู่ 6 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานมอบฝายชะลอน้ำห้วยตาด ให้ชาวบ้านห้วยหินขาว โดย ธ.ก.ส.จังหวัดหนองคาย ดำเนินการก่อสร้างขึ้น โดยมีนายบัญญัติ คำภาคย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่/พนักงาน ธ.ก.ส., กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ให้การต้อนรับ
นายบัญญัติ คำภาคย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ตามโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกรียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 68 พรรษา พุทธศักราช 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้สนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำ เพื่อใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร โดยน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการประกอบอาชีพเกษตร ซึ่ง ธ.ก.ส. มีปณิธานจะสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให้ดีขึ้น โดยจะสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง สร้างความภาคภูมิใจ ในอาชีพเกษตรกรให้มากขึ้น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อนุรักษ์ดิน น้ำ ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในชุมชน
ธ.ก.ส. จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 200,000 บาท สนับสนุนดำเนินโครงการ การสร้างฝ่ายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ บ้านห้วยหินขาว หมู่ 6 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นฝายลักษณะกึ่งถาวร กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สันฝายแบ่งเป็น 2 ระดับ สูง 1.50 เมตร และ 75 เชนติเมตร ออกแบบเพื่อให้เป็นฝายชะลอน้ำ และเป็นน้ำตกที่สวยงาม สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชน ต่อไป :ฤาษี-อภิชาต//หนองคาย