หนองบัวลำภู(ชมคลิป)สาสุขฯศรีบุญเรืองจัดมหกรรมตลาดสีเขียวอาหารปลอดภัย ร่วมใจวัน อสม.

สาสุขฯศรีบุญเรืองจัดมหกรรมตลาดสีเขียวอาหารปลอดภัย ร่วมใจวัน อสม. ขับเคลื่อนนโยบายสร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวทั่วอำเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอำเภอศรีบุญเรือง ภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สร้างสุขทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันนี้(17 มีค.64)ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง ว่าโดยที่อำเภอศรีบุญเรือง เป็นพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นอ้อยมากเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งผลให้สารเคมีภาคการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นซึ่งการสัมผัสสารเคมีการเกษตร ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสิ่งแวดล้อม ย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเจ็บป่วยที่เห็นได้ชัด คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากสารเคมีภาคการเกษตร ส่งผลกระทบด้านสุขภาพจากสารเคมีทางการเกษตรและอาหารปลอดภัยของอำเภอศรีบุญเรือง

ในขณะที่อำเภอศรีบุญเรือง มีนโยบาย ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอศรีบุญเรือง ให้มีความความมั่นคงและมีอาหารที่ปลอดภัยในระดับครัวเรือนและชุมชนลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน สร้างรายได้ในระดับครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายหลักได้ 100 % นับตั้งแต่ทุกครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก เพื่อทำปุ๋ยในการบำรุงต้นไม้ และแปลงผักสวนครัว ทุกครัวเรือนมีการดูแลรักษาครัวเรือนให้มีความสะอาด สวยงาม และมี “ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก” ตำบลละ 1 แห่ง และทุกตำบลต้องถอดบทเรียน “1หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลละ 1 แห่ง

นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าเพื่อเป็นการนำข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนได้ตระหนักและรณรงค์ร่วมกัน เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับ ชมรม อสม.และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อำเภอศรีบุญเรือง จึงให้ความสำคัญในงานคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัยและพร้อมใจกันจัดงานมหกรรมตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัย ร่วมใจวัน อสม.ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เพื่อสร้างกระแสในการบริโภคอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นำพืช-ผักที่ปลอดสารพิษมาร่วมจำหน่าย ลดการใช้สารเคมีภาคเกษตร สร้างเวที พบปะระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ตลาดสีเขียว เพื่อจำหน่ายพืชผักผลไม้ ปลอดสารเคมีฆ่าแมลง

สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวทิ้งท้ายถึงไฮไลท์ของงานประกอบด้วยการมอบ เกียรติบัตร อสม.ดีเด่น ปี 2564 นิทรรศการพืช ผัก อาหารปลอดสารเคมีตกค้าง จากครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และชมรม อสม.จำนวน 18 รพ.สต.การประกวดอาหารปลอดภัยตามฤดูกาล เมนูชูสุขภาพ มอบรางวัล ประกวดอาหารและนิทรรศการเกษตรอินทรีย์ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมงานมหกรรมตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัย ร่วมใจวัน อสม. พร้อมปรับเปลี่ยนแนวความคิดมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมปลูกผักสวนครัวทั่วอำเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอำเภอศรีบุญเรืองภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สร้างสุขทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ขึ้น

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู