(ชมคลิป)จังหวัดเลยเปิดยุทธการ”พิทักษ์ไทเลย64″ เพิ่มความเข้มข้นต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 16 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย พันเอกสมหมาย บุษบา รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย พันเอก เรวัฒ ธรรมจิรเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 21 ร่วมกัน เปิดแถลงข่าวยุทธการ “พิทักษ์ไทเลย64”
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายเน้นหนักการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยขยายผลการจับกุม และยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชนโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชน นำผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการประชาคมลับที่เหลือจากการบำบัดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลใกล้บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกราย
ผลการดำเนินการ 6 เดือน แรกของปี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม 2564 มีผลดังนี้ ด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มีการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ โดยการขยายผลการจับกุม และยึดทรัพย์ที่ได้มาจากการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไปแล้ว 1,017 คดี ผู้ต้องหา 1,016 คน ยึดทรัพย์ มูลค่าทรัพย์สิน 12,320,410 บาท ด้านการป้องกัน ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนหมู่บ้าน ชุมชนทั้งหมด กำหนดให้ผู้เสพทุกราย เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลใกล้บ้าน ขณะนี้ได้ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดไปแล้ว จำนวน 498 คน กำหนดแนวทางการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดน ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย กรมทหารพรานที่ 21 ตำรวจภูธร ที่ทำการปกครองอำเภอ ตำรวจตระเวนชายแดน สถานีเรือเชียงคาน ตำรวจน้ำ และกองกำลังภาคประชาชน ชรบ. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ปฏิบัติการด้านการข่าว การเฝ้าระวังตามแนวชายแดน การลาดตระเวน ภายในหมู่บ้านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดำเนินการต่อกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทุกระดับ จำนวน 455 แห่ง การสร้างแกนนำและเครือข่ายต้านยาเสพติด การให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด กิจกรรม To Be Number One โดยกำหนดเป้าหมาย เด็กและเยาวชนไทเลย เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
จังหวัดเลยได้จัดทำข้อมูลผู้มีอาการทางจิตในพื้นที่ จำนวน121คน โดยจะฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ในการเฝ้าระวังการจัดเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ การส่งต่อสถานพยาบาล และการดูแลช่วยเหลือหลังการส่งกลับเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้มีความเข้มข้นในการดำเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของจังหวัดเลย ไปตามเป้าหมาย จึงกำหนดให้มียุทธการ “พิทักษ์ไทเลย 64” ด้วยการ ปิดล้อมตรวจค้น การขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และการยึดทรัพย์สิน ผู้เสพจะต้องนำเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูทุกราย ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อนำความสงบสุขแก่พี่น้องประชาชนชาวไทเลย
ผู้ว่าฯยังกล่าวอีกว่า “การระวังทางด้านชายแดน ได้วางนโยบายหลักไว้ 3 ทาง ป้องกัน ปราบปราม และบำบัด การเฝ้าระวัง ซึ่งชัดเจนที่สุดคือยาเสพติดไม่ได้ผลิตภายในประเทศมันมาจากต่างประเทศ ซึ่งตามแนวชายแดนของจังหวัดเลยมีระยะทางยาวมาก เรามีกองกำลังหลายหน่วยงาน แต่ก็ไม่สามารถตรวจทุกตารางนิ้วได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน ซึ่งที่ผ่านมาเราได้เบาะแส มาซึ่งการตรวจยึดหลายคดี ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องปฎิบัติการอย่างเคร่งครัด เข้มแข็งอยู่แล้ว ซึ่งไม่ต้องไปเจาะจงบังคับ นอกจากนี้ฝ่ายปกครองของเรา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ที่มีอยู่ ยังมีการหาข่าว มาให้กับฝ่ายปราบปราม ทันทีที่ได้รับข่าวทุกหน่ายจะเข้าตรวจค้น จับกุมอย่างทันที”


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย