นครพนม(ชมคลิป)ผบ.กก.สุรศักดิ์มนตรี ผอ.กอ.รมน.ภาค 2 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกำลังพลชายแดนลุ่มน้ำโขง ในพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข (หลังเก่า) ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง
จังหวัดนครพนม พลตรี บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน ของ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส. และ ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (ซบข.) ซึ่งชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.) มีบทบาทในการฝึกอบรม/จัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด, จัดตั้งระบบการเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชน, สนับสนุนกิจกรรมอบรมเยาวชน SMART HERO เพื่อลดอบายมุขในชุมชน, สร้างแกนนำมวลชนระดับหมู่บ้าน และขับเคลื่อน/กำกับการดำเนินการตาม 10 ขั้นตอน กองทุนแม่ของแผ่นดิน และชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง (ซบข.)

รับผิดชอบ การสร้างเครือข่ายแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนระดับตำบล/ระดับอำเภอ, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนกลุ่มเสี่ยง, การจัดตั้งชมรมและเครือข่ายเยาวชน พร้อมทั้งการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการปฏิบัติการข่าวสาร ในการนี้ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานต่อไป


ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม