ทั่วไทย-ใกล้แล้ว! “บุญลือ” กมธ.กีฬา เตรียมส่ง พ.ร.บ.มวยฯ เข้าสภาผู้แทน หลัง อนุฯทำการปรับแก้ใหม่ 22 มาตรา

“บุญลือ” ป.กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร พร้อมนำเสนอ สภาผู้แทนราษฎร แก้ไข 22 มาตรา แห่งพ.ร.บ.มวยฯ 2542 หลัง “เสี่ยโต้ง” นำทีมอนุกรรมาธิการมวยฯปรับแก้ไข เชื่อมั่นเป็นประโยชน์ต่อวงการมวยระยะยาว

รัฐสภา – เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 419 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ดร.ส.ส.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุม คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 36 เพื่อพิจารณารายงานการยกร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย และพิจารณาข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 มี ส.ส.สิริพงศ์ อังคสสกุลเกียรติ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ส.2542 ในคณะกรรมาธิการกีฬา สภภาผู้แทนราษฎร นำการพิจารณาเห็นชอบแก้ไข 22 มาตรา จาก 63 มาตรา

นายสุรพล ทิพย์เสนา เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการศึกษาพระราชบัญญัติฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการฯชุดนี้ ได้ทำการศึกษาพิจารณา พ.ร.บ.มวย พ.ศ.2542 จำนวน 22 มาตรา จากทั้งหมด 63 มาตรา ในจำนวนที่แก้ไข ส่วนใหญ่ เป็นการแก้ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.มวยฯ พ.ศ.2542 และเป็นการหาแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย ตลอดจนคุ้มครองความปอดภัยและสวัสดิภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย รวมไปถึงการสรุปหาข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ได้รับการมอบหมาย

การประชุม ชี้แจงส่วนใหญ่เห็นด้วย ต่อการแก้ไขเป็นการเติมเต็มให้ พ.ร.บ.เดิม ถือได้ว่าครอบคลุมและเป็นประโยชน์ แต่ได้แนะนำให้พิจาณาเพื่อเกิดความรอบครอบมากขึ้น ใน 3 มาตรา ประกอบด้วย มาตรา 5 ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ มาตรา 8 เกี่ยวข้องกับมาตรา 12 ในการสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิการแก่บุคคลในวงการกีฬามวย ฯ และมาตรา 13 กฏหมายวางหลักว่าให้ยกเลิกความในมาตรา 29 ที่มีการแนะนำใน มาตรา 13 วรรคสาม วางหลักเกี่ยวข้องกับกรณีผู้เยาว์ที่จดทะเบียนแล้ว สามารถทำนิติกรรมโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่ง ส.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล และ ส.ส.เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล กรรมาธิการฯได้ท้วงติงเนื่องจากขัดต่อหลักกฏหมายในกรณีผู้เยาว์ที่ให้เหตุผลว่าต่อสิทธิ์ในการดูแลผู้เยาว์ที่มองว่าอาจจะเป็นการเอาเปรียบเพราะจะทำให้ ผู้ปกครองตามกฏหมายหมายถึง พ่อแม่ของนักมวย ไม่มีสิทธิเข้าดูแลหากมีการเซนสัญญา

ส.ส.สิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ เลขานุการฯ ในฐานะ ป.คณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ก่อนที่จะเสนอ พ.ร.บ.มวยฯ พ.ศ.2542 เข้าที่ประชุมใหญ่ ข้อแนะนำทั้งหมดจะนำมาเติมเต็มและทำรายงานต่อที่ประชุม คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้จะเพิ่มให้เกิดการรัดกุมในมาตราที่มีการท้วงติง ที่เมื่อจัดการพิจารณาโดยอนุฯแล้วจะทำให้ พ.ร.บ.มวยฯ ที่มีการแก้ไข 22 มาตรา วงการมวยได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น