ศรีสะเกษ-เมืองดอกลำดวน มอบรางวัล “คนดีศรีสะเกษ” ยกย่องเชิดชูเกียรติ-เป็นขวัญกำลังใจ แบบอย่างที่ดีแก่สังคม


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบรางวัลคนดีศรีสะเกษ ประจำปี 2564 ให้แก่องค์กร บุคคล และสถาบันครอบครัว ที่เสียสละ อุทิศตนและทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด โดยมี นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำคนดีศรีสะเกษ องค์กรและสถาบันครอบครัวที่ทำความดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และประชาชนชาวศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และในการนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้มอบเงินสนับสนุน โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ประจำปี 2564 จำนวน 50,000 บาทอีกด้วย
นายวิทยา กล่าวว่า การสรรหาบุคคลและองค์กรเพื่อรับโล่รางวัล “คนดีศรีสะเกษ” ในวันนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อมีขวัญกำลังใจในการทำความดี และเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ เครือข่ายยังได้พิจารณามอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ทูตความดีด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทย พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ผู้ประกาศเข้าร่วมโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ที่ประกาศงดเสพสุราตลอดชีวิต
ซึ่งองค์กรที่ได้รับโล่รางวัล “คนดีศรีสะเกษ” ในปีนี้ มีผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีสะเกษ จำนวน 19 รางวัล ผู้ข้าร่วมโครงการโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงประกาศงดเสพสุราตลอดชีวิต 2 คน ประกอบด้วย ประเภทบุคคล สาขาพระสงฆ์นักพัฒนา อาทิ พระศรีญาณวิเทศ (พิมลญาณมโร) ปร.9 คร. /จ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกาพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ พระครูไพโรจน์อินทสาร ดร.เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง เจ้าคณะตำบลห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ สาขาประชาชน เช่น นายพิน บุญเยี่ยม อดีตกำนันตำบลไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการ มรภ.ศรีสะเกษ สาขาข้าราชการ อาทิ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ เป็นต้น.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน