กาฬสินธุ์-มอบทุน นศ.เรียนดีฐานะยากจน

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางดวงตา พายุพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ นายชานุวัฒน์ วรามิตร นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  น.ส.พรพิศ มิ่งมาศ  ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา ใน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมมอบทุนเป็นจำนวนมาก

นายวิศวชาติ  สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาฬสินธุ์  กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิค ได้จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษา มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 ได้จัดมอบจำนวน 420 ทุน

นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ ในการจัดมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ดังกล่าว นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่าย ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการที่จะศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในการศึกษา  และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยเฉพาะจบการศึกษาออกไปแล้วมีอาชีพที่มั่นคง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป