(ชมคลิป)จังหวัดเลยจัดมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย ยังงดใช้เพื่อสันทนาการ


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ก.พ.64 ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรม ฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย พร้อมด้วย มี ดร.ใยอนงค์ ทิมสุวรรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและคณะ มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 8 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนายการโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 8 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้การนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นนโยบายเร่งด่วน ประกอบกับนโยบายของผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 8 กำหนดการ Kick Off การปลูกกัญชาทางการแพทย์ การดำเนินงานการเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งที่มีแพทย์แผนไทย และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สมุนไพร กัญชา กัญชง และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ในปีที่ผ่านมากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานสนับสนุนยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ให้แก่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลของจังหวัดเลยจำนวน 5 แห่ง และในปีงบประมาณ 2564 จังหวัดเลยมีเป้าหมายเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครอบคลุมโรงพยาบาลทั้ง 14 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีแพทย์แผนไทย 21 แห่ง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกัญชา โดยมีโรงพยาบาลเอราวัณ โรงพยาบาลผาขาว โรงพยาบาลภูเรือ และโรงพยาบาลนาด้วง เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทุกวัน ในวัน และเวลาราชการ เป็นทางเลือกในการรักษาโรคและดูแลสุขภาพภายใต้การกำกับดูแลของสหสาขาวิชาชีพอย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังจัดทำโครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชาที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน สำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยโดยจังหวัดเลยมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 แห่ง ให้ประชาชนเป็นเจ้าของระบบสุขภาพที่แท้จริง ภายให้โครงการ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” คือการมีสุขภาพดีจากการได้รับบริการทางสุขภาพที่ดีทั้งการรักษา (care) การบริการสาธารณสุข (public health) และมีคุณภาพชีวิตจากปัจจัยทางสังคมที่ดี (social determinants of health) โดยประสานการทำงานดูแลประชาชนที่บ้านและชุมชนแบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เพิ่มความครอบคลุมให้ได้รับบริการต่อเนื่อง ลดการเดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และส่งต่อรักษาในโรคซับซ้อนยุ่งยาก
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “การเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งขณะนี้ยาสมุนไพรที่มีกัญชาปรุงผสมปลอดล็อกให้สามารถจ่ายในสถานพยาบาลได้แล้ว 4 ตำรับ เพื่อเป็นทางเลือก และทางรอดให้ผู้ป่วย รวมถึงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ตามโครงการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อส่งวัตถุดิบให้กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กระจายให้หน่วยบริการทุกแห่งในประเทศ และส่วนที่เหลือ ขณะนี้มีการปลอดล็อกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษแล้ว แต่ยังคงต้องรอกฎหมายอื่นๆ รองรับ ทั้งนี้ ขอฝากให้จังหวัดเลย และภาคีเครือข่าย วางแผนการการแปรรูป นำกัญชาไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดมูลค่าเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้นี้”
เพื่อเป็นทางเลือกในการแลสุขภาพ และให้การเข้าถึงบริการทางสุขภาพมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับบริการทางสุขภาพที่ดี ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานจนเกิดงาน “มหกรรมกัญชาทางการแพทย์ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย” ในวันนี้ขึ้นเพื่อแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงาน เริ่มต้นการดำงานตามนโยบาย (Kick off) สามารถเป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ขอเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน ดำเนินงานตามนโยบายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้ประชาชนชาวไทเลยมีสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง ด้วยอานิสงส์แห่งความดีงาม
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกด้วยว่า“ยังไม่สามารถเปิดโอกาสให้กัญชาใช้เพื่อการสันทนาการได้ เพราะเราเห็นว่า เอาเรื่องที่เป็นประโยชน์ด้านทางเลือกในการรักษาก่อน เมื่อการให้ความรู้ ทราบถึงขนาดและปริมาณการใช้ที่ถูกต้องแล้ว คงอีกนานกว่าจะใช้ในทางสันทนาการเหมือนต่างประเทศได้ ”

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /