(ชมคลิป)ผู้ว่านครพนม นำทีมติดตามขับเคลื่อนโครงการสระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี แก้ปัญหาภัยแล้ง


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามการขุดสระน้ำคลองส่งน้ำและการยกร่องแปลงนา ที่มีการออกแบบให้เป็นโคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการสระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครพนม ที่จังหวัดนครพนมได้มีการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในลักษณะประชารัฐสามัคคี เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่แปลงนาของเกษตรกรบ้านดอนแดง ตำบลนาทม อำเภอนาทม ให้มีความพร้อมสำหรับการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร
โดยภายหลังจากตรวจดูสภาพการขุดสระน้ำ คลองส่งน้ำและการยกร่องแปลงนาเพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งหมดของพื้นที่แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มีการประชุมหารือกับคณะทำงานร่วมกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทันที เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนโครงการให้มีความต่อเนื่อง ซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจดูสภาพของสระน้ำและคลองส่งน้ำแล้วมีน้ำน้อย มองว่าถ้ามีการนำพืชและต้นไม้มาลงปลูกในแปลงจะมีความเสี่ยงที่น้ำจะมีไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต และถ้ารอให้ถึงฤดูฝนที่จะมีน้ำมาเติมในสระก็จะล้าช้าในการขับเคลื่อนโครงการจนเกินไป ดังนั้นจึงได้มีการวางแผนที่จะเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม เพื่อที่จะให้สามารถสูบน้ำเข้ามาเติมในสระได้ และสามารถขับเคลื่อนโครงการในส่วนอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและทันช่วงเวลาได้
ด้านนายอดุลย์ โบราณกุล เกษตรกรบ้านดอนแดงที่เข้าร่วมโครงการฯ เปิดเผยว่า ตนเองมีที่นาอยู่ 8 ไร่ 3 งาน ปกติจะปลูกข้าวเป็นประจำทุกปี เมื่อหน่วยงานมีโครงการสระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี ออกมา ก็มีความสนใจเพราะจากการรับฟังข้อมูลแล้ว จะมีทั้งการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร การปรับปรุงพื้นที่นาให้ มีการขุดสระให้ ทั้งมีการสนับสนุนด้านอื่น ๆ อีก ซึ่งมองว่าเมื่อที่นามีน้ำ มีสระน้ำ ก็จะสามารถทำการเกษตรที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น จะมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงได้ขอเข้าร่วมโครงการนี้ โดยได้แบ่งที่นาจำนวน 4 ไร่ 3 งานเข้าร่วมโครงการ และมีการวางแผนว่าจะทำการเกษตรในพื้นที่ตรงนี้ ประกอบไปด้วย การทำนา ปลูกกล้วย ปลูกผักประเภทแตงกวา ถั่วฝักยาว พริก ไม้ผล เช่น ส้มโชกุน และส้มโอ นอกจากนี้ยังจะมีการเลี้ยงโคเนื้อ และเลี้ยงปลาในบ่อดินแห่งนี้ และหวังว่าในอนาคตที่นาแปลงนี้จะกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครนพม

Related posts