ขอนแก่น–เครือข่ายสุขภาพฯ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น สสอ.บ้านแฮด จัดฝึกอบรม อสม.หมอประจำบ้าน

เครือข่ายสุขภาพฯ รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น สสอ.บ้านแฮด จัดฝึกอบรม อสม.หมอประจำบ้าน จัดการและดูแลสุขภาพชุมชนกันเองได้

เมื่อไม่นานนี้ นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกุร ผอ.โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) หมอประจำบ้าน อำเภอบ้านแฮด ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำ อสม.หมอประจำบ้าน ให้มีบทบาทในการจัดการดูแลสุขภาพประชาชน มี นายชัท เมืองโคตร สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด เป็นผู้กล่าวรายงานและ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด ทุกแห่ง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งให้อำเภอบ้านแฮดจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอบ้านแฮด ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มศักยภาพประชาชน และภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 โดยการอบรมกำหนดให้มีการพัฒนาใน 6 วิชาและการฝึกปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบหมู่บ้านของตนเอง ได้แก่ 1.วิชาอาสาสมัครประจำครอบครัว และบทบาท อสม. หมอประจำบ้าน 2.วิชาเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม และแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ 3.วิชาการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ 4.วิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่ 5.วิชาภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใช้กัญชาทางการแพทย์ 6.วิชาผู้นำการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกุร กล่าวว่า การดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย เป็นเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยคนใด คนหนึ่ง หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในหลายภาคส่วน จึงเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน โดย ส่งเสริมบทบาทของ อสม.ผู้ใกล้ชิดกับประชาชน ส่งเสริม อสม.ให้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม และการเป็นผู้นำการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่ และการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใช้กัญชาทางการแพทย์ ในวันนี้อำเภอบ้านแฮด ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เพื่อช่วยเหลือ ดูแลพี่น้องประชาชนในด้านสุขภาพ ดังคำกล่าวว่า “แม้เราเป็นชาวบ้าน เราก็ดูแลสุขภาพกันเองได้” การจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน ในครั้งนี้ ขอชื่นชม และให้กำลังใจแก่ พี่น้อง อสม. อำเภอบ้านแฮด คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วย.
ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น