เลย(ชมคลิป)สพป.เลย 2 เปิดบ้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร-นักเรียน


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ถนนมลิวรรณ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย ดร.อโนทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน ” เปิดบ้านนวัตกรรม ” ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ มี นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศโครงการวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 14 ท่าน ร่วมงาน
นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 กล่าวว่า โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทั้งมีความซับซ้อนและคลุมเครือ ยากต่อการคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆหรืออาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำ การสอนความรู้ที่ท่องจำมาจากอดีตอาจไม่เพียงพอที่จะใช้สำหรับการมีชีวิตที่ดีในอนาคตของเยาวชนของเรา ดังนั้นการปรับกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนค้นหาความถนัดและความสนใจของตนเอง มีความสามารถในการคิด การตัดสินใจ มีทักษะในการแสวงหาความรู้และการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อใดๆ แต่สามารถใช้วิจารณญาณเลือกด้วยตนเองด้วยสติและปัญญา
การที่จะทำให้เกิดผลดังหวังตามที่กล่าวก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะมีปัญหาสะสมมานาน ดังที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยท่านดร.อัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สรุปปัญหาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านมาไว้น่าสนใจดังนี้คือ ปัญหาด้านโอกาสคือการเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ ปัญหาด้านคุณภาพคือ คุณภาพการศึกษาต่ำไม่ได้มาตรฐานทั้งเกณฑ์ภายในประเทศและเกณฑ์ที่เป็นสากล ปัญหาด้านประสิทธิภาพคือโรงเรียนสามารถบริหารตามบริบทความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นได้ และปัญหาสุดท้ายคือปัญหาด้านความปลอดภัย องค์กรและบุคลากรมีความเสี่ยงและไม่มีความปลอดภัย
จากความสำคัญและปัญหาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดเป็นนโยบายเพื่อลดปัญหาทั้ง 4 ด้านดังกล่าวโดยให้ใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพทุกมิติดังที่กล่าวมา ซึ่งนับว่ามีความเป็นได้และสอดคล้องกับหลักอันเป็นสากล คือการกระจายอำนาจให้กับผู้ที่อยู่ในหน้างานหรือผู้ที่เผชิญกับปัญหานั้นได้คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเองบนวิถีชีวิตและชุมชน โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในสายบังคับบัญชา และเครือข่ายองค์กรเอกชน ชุมชน หรือองค์กรการกุศลอื่นๆเป็นต้น ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 จึงได้จัดทำโครงการ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ขึ้นซึ่งเป็นการ นำเอานโยบาย “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” มาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพทั้ง 4 มิติคือ โอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับโรงเรียน ระดับชั้นเรียน โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่คุณภาพผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพด้านอื่นๆไปพร้อมกันคือคุณภาพบุคลากร คุณภาพการบริหาร โดยใช้ปัจจัยและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อผลที่สุดแล้วก็คือคุณภาพผู้เรียน
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดฯ ใช้นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง เสริมให้โรงเรียนมีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (K) ทักษะ (S) และคุณลักษณะ (A) เพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในลักษณะการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ เปิดบ้านนวัตกรรม” และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษาทุกคนที่พัฒนานวัตกรรมจนเป็นผลสำเร็จส่งผลต่อคุณภาพงานคุณภาพของผู้รับบริหาร เป้าหมายคือ บุคลากรในสังกัดฯ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการ) ครูผู้สอนจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาตามโครงกาครูและบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานมาจัดแสดงในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 กิจกรรมในวันนี้
มีกิจกรรมในวันนี้คือ วีดิทัศน์ โครงการนวัตกรรมการศึกษา สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ และ 14 นวัตกรรมประกอบด้วย นวัตกรรมภาษาอังกฤษ (นำเสนอที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2) นวัตกรรมภาษาไทย นวัตกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์, สุขศึกษา ปฐมวัย นวัตกรรมคณิตศาสตร์ , การส่งเสริมสมรรถนะ , การงานอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ , ศิลปะ และ นวัตกรรม การบริหารการศึกษา


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย