อุบลราชธานี-อำเภอเดชอุดมสร้างบ้านให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัย


วันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งเทิง และประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งเทิงร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านพระศรีสุระ-กาชาด-ราชสีห์-พชอ.ยิ้ม-(บ้านเจ้าเมือง) เพื่อผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส พิการ และไม่มีที่อยู่อาศัยจำนวน 4 รายดังนี้
1. นางบัวสอน บุตรี อายุ 74 ปี ณ บ้านเลขที่ 236 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเทิง ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หลังที่ 36 งบประมาณ 64,380 บาท ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย
2. นายบัวรา พิมมัดสา อายุ 58 ปี ณ บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 11 บ้านหนองขี้เห็นใหญ่ ตำบล
ทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หลังที่ 37 งบประมาณ 90,000 บาท ซึ่งเป็นผู้พิการ มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย
3. นางบุญมี เจียนกระโทก อายุ 58 ปี ณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเจริญ ตำบล
ทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หลังที่ 38 งบประมาณ 40,000 บาท ซึ่งมีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย
4. นายอมร ทองไทย อายุ 78 ปี ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์ทอง ตำบล
ทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หลังที่ 39 งบประมาณ 42,000 บาท ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย
รวมมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส พิการและไม่มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดมแล้ว จำนวน 71 หลังจากเป้าหมาย 108 หลัง โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการได้รับการสนับสนุนแรงงานจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส.กองร้อยอส.อ.เดชอุดมที่ 5 เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 และจิตอาสาในพื้นที่ในการก่อสร้าง ทั้งนี้ได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว :ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน