สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ โชว์ผลงานปี 63 กำไรกว่า 643 ล้านบาทผ่านการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 27 มกราคม 2564 นายนพรัตน์ ทองแสง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสมาชิก และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม 483 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นายนพรัตน์ ทองแสง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2563 มีสมาชิก 18,515 คน มีทุนเรือนหุ้น 8,249.71 ล้านบาททั้งนี้ จากการดำเนินงานส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 643,260,174.00 บาท กำไรสุทธิที่เหลือจึงกลับคืนสู่สมาชิกในรูปเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6 .00 และเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.25 นอกจากการพัฒนาสหกรณ์ และทำให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้าตามลำดับแล้ว สหกรณ์ฯ ยังคำนึงถึงความมั่นคงและสวัสดิการของสมาชิกเป็นสำคัญ โดยการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างความมั่นคง บริหารโปร่งใส บริการด้วยน้ำใจ ก้าวไกลสู่สากล” นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสาธารณะประโยชน์ เป็นเงินสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกอีกด้วย
นางลำพูน ใจกล้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการรบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจ้งผลเรื่องการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2563 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ได้ผ่านการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ
นายสมมาตย์ พุทธพิมพ์ รักษาการสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานได้ดี คือ 1.สมาชิกดี มีส่วนร่วม 2.กรรมการดี ทำงานเพื่อส่วนรวม 3.ฝ่ายจัดการดี และ4.มีแผนการดำเนินงานที่ดี สอดคล้องรองรับความต้องการของสมาชิก