เลย(ชมคลิป)จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5


วันที่ 26 ม.ค.2564 ที่บริษัทน้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง กล่าวว่า ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จังหวัดเลย มีพื้นทั้งหมด 7,140,382 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตร 2,554,818 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.77 เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น พบปัญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ อ้อยโรงงานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และฟางข้าว พื้นที่ประมาณ 1 ล้านไร่เศษ ก่อให้เกิดหมอกควันและฝันละออง PM 2.5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้อยโรงงาน มีพื้นที่ปลูกกว่า 278,958 ไร่ ที่มักประสบปัญหาต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อย จากการขาดแคลนแรงงาน ทำให้เกษตรกรหันมาใช้วิธีการเผาใบอ้อย ก่อให้เกิดปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5 มีปริมาณแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆปี
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหในพื้นที่จังหวัดเลย ให้เป็นจังหวัดต้นแบบปลอดการเผาอ้อยและตัดอ้อยสด รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพความรู้เกษตรกรให้ปลอดการเผา จึงนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการผา การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาเพื่อสร้างต้นแบบให้เกษตรหยุดผาอ้อย โดยการจัดกิจกรรมการรณรงค์แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรรณรงค์แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 100 คน


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย