วธจ.หนองบัวลำภู เดินหน้าขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมทุกระดับ


เมื่อวันที่ 25 มค.64 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสร้างความเข้าใจการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมในระดับตำบล เทศบาลและในหน่วยงานในระดับต่างๆ ของจังหวัดหนองบัวลำภู
นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและระดมความคิดสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ให้ความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกระดับ เพราะประชาชนในพื้นที่ถือเป็นเจ้าของวัฒนธรรมของท้องถิ่น จึงได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมระดับต่างๆ เป็นองค์กรทำหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ผลักดันให้เกิดการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้เกิดความยั่งยืน
ในการประชุมครั้งนั้น เป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้เครือข่ายทางวัฒนธรรม ก่อนเริ่มกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม พ.ศ.2564 โดยในการเลือกตั้งสภาวัฒนธรรมนี้ ประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ สภาวัฒนธรรมตำบล องค์กรปกครองท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอำเภอ และสภาวัฒนธรรมจังหวัด ไปจนถึงสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจะใช้การเลือกตั้งในรูปแบบใหม่โดยกำหนดให้สภาวัฒนธรรมดำเนินการเอง เพื่อให้เกิดความจากความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง และเกิดการบูรณาการร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับท้องถิ่นได้
อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ ดำรงตำแหน่งแทนคณะกรรมการฯ ชุดเก่าที่ครบวาระ 3 ปี ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอให้สมาชิกสภาวัฒนธรรมและผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม ที่ได้ยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมในแต่ละระดับ ได้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือและคัดเลือกกันเองให้ได้จำนวนและสัดส่วนกรรมการตามที่ได้มีมติร่วมกัน ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด และต้องเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู