ศรีสะเกษ-โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 92 คน

ผู้แทนพระองค์ฯ มอบประกาศนียบัตรโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 92 คน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ม.ค. ที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและให้โอวาทเป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมกล่าวปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผบ.เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 92 คน ให้การต้อนรับและร่วมพิธี
นายเริงศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้น โคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษไปสู่สังคมภายนอก
โดยโครงการดังกล่าวแบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกินพอใช้ และพอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริงมีขนาด 180 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล ซึ่งผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึก จำนวนทั้งสิ้น 92 คน
ด้าน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ผู้ที่สำเร็จการการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์ความเจริญ มั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเรา พร้อมตั้งความหวังที่จะร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ เพื่อความผาสุกมั่นคงของแต่ละบุคคล ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ สมเด็จพระราชปณิธานของพระบาทสมด็พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานปรารถนาให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขสืบไป.
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ทำการปล่อยตัวผู้ต้องขังทั้ง 92 คน พ้นออกจากประตูหน้าเรือนจำศรีสะเกษ ผู้ต้องขังทั้งหมดได้ก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จากนั้นญาติที่มารอรับต่างวิ่งโผเข้ากอดบุตรหลาน ญาติมิตร ที่พ้นโทษ ด้วยความซาบซึ้งยินดีอย่างอบอุ่น.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน