หนองคาย(ชมคลิป)มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 จำนวน 332 คน
เมื่อวันที่19 ม.ค. 64 ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมืองหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดหนองคาย เป็นประธาน มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 จังหวัดหนองคาย จำนวน332 คน
การมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนความพร้อมในด้านการศึกษาของนักเรียนลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยพสกนิกร
โรงเรียนราชประชานิเคราะห์ 14 ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2483 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ในปี 2509 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเงิน เพื่อให้สร้างอาคารเรียนใหม่และพระราชทานชื่อใหม่เป็น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,064 คน , มีข้าราชการครู และบุคลากร ด้านต่างๆ รวม 61