หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ดร.วุฒิพงษ์ฯ นายก อบจ. แถลงนโยบาย 10 ด้าน 9 หน้ากระดาษต่อสภา อบจ.หนองบัวลำภู

โดยแสดงถึงเจตนารมณ์ทิศทางการบริหารงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สามารถบรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย ในธรรมาภิบาลมุ่งเน้นการสร้างรายได้ สร้างอนาคต สร้างความเข้มแข็ง ประโยชน์สูงสุดมุ่งต่อประชาชน ร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมวิสัยทัศน์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็น หนองบัวลำภู เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยังยืน เพื่อชาวจังหวัดหนองบัวลำภู
เมื่อวันที่18 มค.64 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หลังจากเมื่อวันที่ 14 มค.64 ที่ผ่านมานางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งแรกหลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีนายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และ ส.อบจ.อีก 30 คนได้รับการรับรองในคราวเดียวกันด้วย และได้มีการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และในวันนี้ นายสมยศ อุประ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เปิดประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ประจำปี 2564 ขึ้นโดยมีนางบัวแพง มุกขะกัง รองประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู คนที่ 1 นายสุพล แก้วปัญญา รองประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู คนที่ 2 และนายหนูนา คำมณีจันทร์ ส.อบจ.หนองบัวลำภู เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ทำหน้าที่ในการประชุมโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 30 คนเข้าประชุม และมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภูคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุม และสังเกตการณ์ประชุมสภาฯ ท่ามกลางกลุ่มผู้สนับสนุนนำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี ในวันนี้
แต่ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมในวาระต่าง ๆ นายสมยศ อุประ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งให้สมาชิกทราบว่า การแถลงนโยบายของ นายก อบจ.หนองบัวลำภู เป็นไปตามมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ที่กำหนดไว้ว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ารับหน้าที่ วรรคสอง ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านที่มาประชุมด้วย”
หลังจากประธานสภาฯ เปิดการประชุม ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ใช้เวลาในการแถลงนโยบายต่อสภาฯ จำนวน 9 หน้านโยบาย 10 ด้าน ร่วม 30 นาที ต่อสภาฯ และแสดงถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ในการบริหารราชการที่จะใช้ดำเนินงานในระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สามารถบรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย เป้าหมายสำคัญ คือการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู โดยแสดงถึงเจตนารมณ์ทิศทางการบริหารงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สามารถบรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย โดยยึดนโยบายพร้อมยึดมั่นในธรรมาภิบาลมุ่งเน้นการสร้างรายได้ สร้างอนาคต สร้างความเข้มแข็ง ประโยชน์สูงสุดมุ่งต่อประชาชน พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดหนองบัวลำภู วิสัยทัศน์หนองบัวลำภู เป็น หนองบัวลำภู เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยังยืน เพื่อชาวจังหวัดหนองบัวลำภู
กล่าวสรุปว่าขณะนี้ได้ถึงเวลาแล้ว ที่คณะผู้บริหารจะนำพานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการระดมความคิดแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู บูรณาการทำงานร่วมกัน ในทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและตรงจุด อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุข เป็นต้น ไล่เรียงขึ้นไปเป็นลำดับจากหมู่บ้านสู่ตำบลจนถึงระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ส่วนราชการกลุ่มและองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นภาพรวมของจังหวัดโดยการจำแนกแนวทางการดำเนินการได้กำหนดนโยบายไว้ 10 ด้าน คือ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค นโยบายด้านการศึกษา นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ นโยบายด้านการท่องเที่ยว นโยบายด้านการส่งเสริมการกีฬา นโยบายด้านการสาธารณสุข นโยบายด้านการศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น นโยบายด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการเมืองการปกครอง และนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ก่อนจบการแถลงนโยบาย ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ขอให้คำเชื่อมั่นว่าคณะผู้บริหาร จะดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ และจะได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายสู่แนวทางการปฏิบัติ ให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยความสุจริต โปร่งใส รวดเร็ว และมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ทรงเกียรติทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายที่แถลงไว้ทุกประการ เพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ดี กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากนั้นได้มีสมาชิกของสภาฯได้เสนอแนวทางในการดูแลความทุกข์สุขของประชาชนในเขตเลือกตั้งถึงความไม่เสมอภาค ความไม่เท่าเทียมในการดูแลระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะถนนหนทางการเชื่อมต่อ ระบบน้ำบาดาลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู