เลย (ชมคลิป) คณะรมต.ติดตามการก่อสร้างอาคารสวท.เลย หลังใหม่

รมว.สำนักนายกรัฐมนตรี และรมช.มหาดไทย ตรวจติดตามและพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารทำการ สวท.เลย หลังใหม่ พร้อมบ้านพักข้าราชการงบประมาณ 40 ล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 3 ธ.ค.66 เวลา 14.30 น. ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย เดินทาวมายังศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชกาจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญ
ตรวจติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย หรือ สวท.เลย (หลังปัจจุบันที่ตำบลกุดป่อง) ที่ได้ยื่นเรื่องของบประมาณก่อสร้างอาคารทำการหลังใหม่ (ที่ตำบลกำเนิดเพชร) พร้อมทั้งก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 7 หลัง และวางระบบสาธารณูปโภคใหม่ โดยได้ยื่นเรื่องพิจารณางบประมาณสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน 40 ล้านบาท
ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ในฐานะที่กำกับดูแล สวท.เลย กล่าวว่า สวท.เลย ที่กุดป่องนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเลย เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง ทำให้อาคารทำการ บ้านพัก และเครื่องมือออกอากาศเสียหายไม่น้อย หากย้ายไปที่กำเนิดเพชร ซึ่งอยู่บนเนินสูง จะหมดปัญหาเรื่องน้ำท่วมถึง และคล่องตัวในการปฏิบัติงานส่งกระจายเสียงทั้ง 2 ระบบ ทั้ง FM และ AM ในพื้นที่เดียวกัน อีกทั้งหากย้ายไปจุดนั้นแล้ว อาคารหลักเดิมจะมอบให้กับทางเทศบาลเมืองเลยได้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลยต่อไป
เบื้องต้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบโครงการก่อสร้างนี้ไปในทิศทางที่ดี รับปากจะผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ในเรื่องการนำเสนอข่าวสารให้ทันทุกเหตุการณ์ พยายามให้หลุดออกจากกรอบของการเป็นราชการ และให้ผลิตสื่อเผยแพร่โซเชี่ยลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม เพื่อเข้าถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มากขึ้น
จากนั้นคณะได้เดินไปที่วัดอรัญญาวาส หมู่ที่ 1 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ตรวจความพร้อม ตรวจภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป มักเกิดความแห้งแล้ง มีชาวบ้านจากตำบลนาแขมมาร่วมให้การต้อนรับ
นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลยกล่าวรายงานว่า อำเภอเมืองเลย มีพื้นที่ 1,480 ตร.กม. เป็นที่ราบสูงเชิงเขาสลับกับที่ราบลุ่ม ระหว่างภูเขา แบ่งการปกครองออกเป็น 14 ตำบล 135 หมู่บ้าน มีประชากร จำนวน 123,436 คน ประกอบอาชีพหลักเกษตรกร สถานการณ์ภัยแล้งของอำเภอเมืองเลย มีพื้นที่ ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำ จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาแขม ตำบลศรีสองรัก และตำบลเสี้ยว รวมประมาณ 800 ครัวเรือน สาเหตุหลัก เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งจะไม่มีน้ำใต้ดินที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก้ไขปัญหาด้วยการใช้รถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชน
จากนั้นคณะได้มอบน้ำดื่มจากรถรถผลิตน้ำดื่มจากสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ที่รมช.มหาดไทยสั่งการให้มาผลิตน้ำดื่มให้ชาวบ้านดูว่า เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งสามารถแจ้งให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งไปทาง ปภ.เลยให้มดำเนินการผลิตน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันที

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย