อุดรธานี – รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันที่ 3ธ.ค.66 เวลา 15.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ และการค้าการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รายงานถึงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1มี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย/ประธานหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


การประชุมเป็นการหารือนำเสนอประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด ในภาพรวมประกอบด้วย 1) การแก้ไขปัญหาความยากจน 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3) การแก้ไขปัญหาภาคเกษตร และ 4) การแก้ไขปัญหาที่ทำกิน โดยในส่วนของ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้นำเสนอประเด็น 1. การเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ให้แล้วเสร็จภายในปี2567 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน/ผ่านแดน แบบครบวงจร ณ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย การขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายให้ครอบคลุมพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย, การส่งเสริม Logistics Park ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เป็น OSS โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และBOI, การจัดตั้งเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี, การประกาศเขตพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีให้เป็น “เขตศุลกากร” และ 2. ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพในจังหวัดอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับนานาชาติ