หนองคาย – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกองกำลังป้องกันชายแดนไทย – ลาว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกองกำลังป้องกันชายแดนไทย – ลาว กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพเพื่อการศึกษา, อุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนชายแดน และมอบถุงยังชีพ, ผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย


วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลตรีพรชัย มาหลิน รองแม่ทัพภาคที่ 2, พันเอกสุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกองกำลังป้องกันชายแดน ไทย-ลาว กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย โดยรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมาของหน่วยกองกำลังป้องกันชายแดน ไทย-ลาว และร่วมลาดตระเวนทางน้ำ ตรวจภูมิประเทศในพื้นที่ ตามลำแม่น้ำโขง พร้อมทั้งได้พบปะให้โอวาทกำลังพล มอบนโยบายในการปฏิบัติภารกิจ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด สินค้าทางการเกษตร สินค้าหนีภาษี เข้ามายังราชอาณาจักร เพิ่มความถี่เฝ้าระวังพื้นที่ ทั้งทางบก และทางน้ำ .


ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน และกล่าวขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการดูแลแนวชายแดนไทย- ลาว ทุ่มเท เสียสละ ปกป้องประเทศชาติจากภัยคุกคาม ยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ครั้งหนึ่งได้ทำเพื่อประเทศชาติ เพื่อส่วนรวม เชื่อว่ากองกำลังชายแดนกองทัพบกจะทำให้ดีที่สุด รวมทั้งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ในทุกสถานการณ์ .
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนพื้นที่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อรับทราบปัญหา ความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน รวมถึงความต้องการให้การช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค – บริโภค และผ้าห่มกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพี่น้องประชาชน และมอบทุนการศึกษา , มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็กนักเรียน และคณะครู โรงเรียนพานพร้าว ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และได้ประโยชน์จากทักษะการเล่นกีฬาผ่านประสบการณ์จริง ต้องการให้เด็ก และเยาวชนรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้อุปกรณ์กีฬาในการประกอบกิจกรรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
-พันธลภ แสงทอง-ปวีณา อินทะชัย จังหวัดหนองคาย