ขอนแก่น–อ.บ้านแฮด บูรณาการร่วมปฏิบัติการเชิงรุกตรวจโรงแรม สถานบริการ และสถานที่ประกอบการ ควบคุมป้องกันโรค COVID-19


วันที่ 13 มกราคม 2564 นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น อำนวยการให้ฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด สถานีตำรวจภูธรบ้านแฮด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ออกตรวจโรงแรม สถานบริการ และสถานที่ประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เพื่อกำชับให้ดำเนินการตาม ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 25) โดยได้ออกตรวจสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม และสถานที่ประกอบการที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม จำนวน 4 แห่ง ผลการตรวจมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และได้แจ้งกำชับให้ผู้มาใช้บริการติดตั้งแอฟ “หมอชนะ” เพื่อการตรวจสอบและติดตาม และให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกันการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในสถานประกอบการด้วย

ด้าน นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกุร ผอ.โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัด ด้วยหลัก ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ด้วย D-M-H-T-T-T คือ D: Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด M: Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H: Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T: Temperature การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง T: Thai cha na สแกนใช้งานแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” (Thai cha na) เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น T: Testing ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 และให้สังเกต อาการโควิด ของตนเอง หากมีไข้ และมีอาการระบบทางเดินหายใจให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น

 

Related posts