(ชมคลิป)สนพ.หนองบัวลำภู สร้างความตระหนักให้กับเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สนพ.หนองบัวลำภู สร้างความตระหนักให้กับเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆแก่ผู้ประกอบกิจการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพร้อมได้ขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานส่วนราชการที่มีการฝึกประสบการณ์ได้เข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจาก พรบ.ดังกล่าว พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ การใช้ช้อนตนเองขณะรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมการรวมคนหมู่มาก และปฏิบัติตามที่ส่วนราชการขอความร่วมมือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ

ด้านนายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดโครงการเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการโดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ นอกจากนี้ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ยังได้บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานมาใช้ในการช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและให้ผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร

นอกจากนั้น ยังมี พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 ที่ผู้ประกอบกิจการและผู้เกี่ยวข้องต้องดำเนินการได้ถูกต้อง เช่น การขอรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ อาทิ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพ ต้องมีใบรับรองความรู้ความสามารถ (License) ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการและกำกับดูแล เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการในจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสาระสำคัญ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินการภายใต้ พรบ.เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2)พ.ศ.2557โดยมีสถานประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเครือข่าย และสถาบันการศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 70 คน
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู