กาฬสินธุ์โควิดกระทบลดดอกเบี้ยลูกหนี้เป็นของขวัญปีใหม่


ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมเฮ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุน พิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้ จากเดิมร้อยละ 7.50 บาทต่อปี เหลือร้อยละ 0.10 บาทต่อปี หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเป็นโบนัสและเป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2564
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชาญ บุตรวงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายวิชัย ฤทธิหาร พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายอนุชา ศิริจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ตัวแทนประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายชาญ บุตรวงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรดำเนินงาน ตามโครงการหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งแจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดในรอบปี 2563 ด้วย
นายชาญ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนประเภทเงินกู้หรือเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อต้นปี 2563 และในระลอกที่ 2 ช่วงนี้ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ยังจะได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ จากเดิมร้อยละ 7.50 บาทต่อปี เหลือร้อยละ 0.10 บาทต่อปี ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สมาชิกกองทุน หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
นายชาญกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการที่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอสินเชื่อเพื่อดำเนินการ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีหลายโครงการ เช่น โครงการเลี้ยงโคขุน เลี้ยงสุกร เลี้ยงปลานิลในกระชัง เลี้ยงกุ้งก้ามกราม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา เป็นต้น เฉลี่ยได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 50,000-100,000 บาท ตามรูปแบบของโครงการและศักยภาพของกลุ่ม คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 บาทต่อปี ช่วงระยะ 2 ปีชำระคืนหมด
อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว หากกองทุนใดมีวินัยในการชำระเงินกู้ตามกำหนด จะได้รับการปรับลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.10 บาทต่อปี ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจและการมีวินัยในการบริหารจัดการของสมาชิกกองทุนฯ ถือเป็นโบนัสและของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในโอกาสเดียวกันอีกด้วย