มุกดาหาร(ชมคลิป)ผู้สมัครนายก อบจ. ร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่


ผู้สมัครนายก อบจ. มุกดาหาร หมายเลข 4 คัดค้านผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารให้มีการเลือกตั้งใหม่ เนื่องจากแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของ กกต.ที่แจกจ่ายไปตามหมู่บ้าน ชุมชน มีการพิมพ์บัตรนายก เป็นสีชมพู และบัตร ส.อบจ. เป็นสีเขียว และที่แผ่นพับยังไม่มีตราประทับคำว่า “ ตัวอย่าง ” ซึ่งในวันเลือกตั้งจริงบัตรนายกเป็นสีเขียว และบัตร ส.อบจ. เป็นสีชมพู ซึ่งทำให้ชาวบ้านเกิดการสับสน และทำให้บัตรเลือกตั้งเสียเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิริยะ ทองผา บ้านเลขที่ 53 หมู่ 9 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร หมายเลข 4 ขอคัดค้านการเลือกตั้งว่าการดำเนินการเลือกตั้งของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร จัดการดำเนินเลือกตั้งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และการจัดการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีผลให้นายวิริยะ ฯ ไม่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563
นายวิริยะ ทองผา ผู้สมัคร นายก อบจ. หมายเลข 4 กล่าวว่า โดยมีข้อเท็จจริงว่า ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง โดยมีการปิดป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง รถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง แผ่นพับในการแนะนำการเลือกตั้งให้กับประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกครัวเรือนในจังหวัดมุกดาหารโดยแผ่นพับมีดังกล่าวมีส่วนที่เป็นการแนะนำขั้นตอนการเลือกตั้งสำหรับประชาชนอยู่ในแผ่นที่ 2 และ 3 ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ตามรายละเอียดตามแผ่นพับขั้นตอนที่ 3 ความว่า รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายมือหัวแม่มือบนต้นขั้วบัตร ด้านซ้ายมือตัวอย่างบัตรสีชมพู มีข้อความว่า บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ด้านขวามือบัตรสีเขียว มีข้อความว่า บัตรเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่น ข้นตอนที่ 4.2 มีข้อความว่า “ ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมาย มีตัวอย่างบัตรสีชมพูและสีเขียว
นายวิริยะ ทองผา ผู้สมัคร นายก อบจ. หมายเลข 4 กล่าวต่ออีกว่า ในวันเลือกตั้งตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า บัตรเลือกตั้งสีชมพูเป็นบัตรเลือกตั้งของสมาชิกสภาท้องถิ่น บัตรเลือกตั้งสีเขียว เป็นบัตรเลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร) เมื่อบัตรที่ใช้ในเลือกตั้ง ไม่เป็นไปตามบัตรที่มีการแนะนำของผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกิดความเข้าใจผิด โดยลงคะแนนที่ตนเองมีเจตนาลงคะแนนให้กับผู้สมัคร นายก อบจ. ซึ่งเป็นผู้บริหาร ลงในบัตรเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.อบจ. และมีการลงคะแนนโดยเจตนาที่จะลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.อบจ. ลงในบัตรของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.
และข้อเท็จจริงที่เห็นได้ว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนผิด เนื่องจากแผ่นพับแนะนำการเลือกตั้งของ ผอ.การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นได้จากเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหว้านใหญ่ ซึ่งมีเขตเลือกตั้งเดียว มีผู้สมัคร ส.อบจ. เขตอำเภอหว้านใหญ่ 3 คน คือหมายเลข 1, หมายเลข 2 และหมายเลข 3 แต่กลับมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. เขตที่ 1 อำเภอหว้านใหญ่เป็นหมายเลข 4 ทำให้บัตรดังกล่าวเป็นบัตรเสีย ซึ่งความจริงแล้วผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์ที่จะลงคะแนนให้กับนายวิริยะ ฯ ซึ่งเป็นผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข 4 ซึ่งทาง ผอ.การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร แนะนำบัตรเลือกตั้งระบุว่า บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบัตรสีชมพู ซึ่งในวันเลือกตั้งปรากฏว่าบัตรสีชมพู เป็นบัตรเลือกตั้งของ ส.อบจ. จึงลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งสีชมพู เป็นหมายเลข 4 ซึ่งไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกหมายเลข 4 ส่วนหน่วยเลือกตั้งอำเภออื่น ๆ ก็มีสภาพเช่นเดียวกันกับอำเภอหว้านใหญ่
ทั้งนี้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ เชื่อว่าเกิดจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าใจ และเชื่อตามบัตรแนะนำการเลือกตั้งที่แสดงขั้นตอนการเลือกตั้ง ของศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร เกิดขึ้นในลักษณะนี้ทุกเขตเลือกตั้ง จึงทำให้เกิดบัตรเสียของผู้ลงคะแนน ที่ต้องการลงคะแนนทำให้บัตรเสียที่เกิดจากผู้ลงคะแนนให้กับหมายเลข 4 ในบัตรสมาชิกซึ่งไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทำให้การเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นายวิริยะ ทองผา ผู้สมัคร นายก อบจ. หมายเลข 4 กล่าว
นางสาวพิมล โพนทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กล่าวว่า ทาง กกต. จะดูแลผู้สมัครทุกท่านในส่วนของการข้องใจ ในการดำเนินการในการเลือกตั้ง เราก็จะดำเนินการในทางกฎมายให้ ซึ่งมันก็มีระเบียนขั้นตอน ผู้สมัครต้องเข้าใจว่าในการดำเนินการทางกฎหมาย ทางเราไม่มีอำนาจจะพิจารณาได้ จะส่งเรื่องไปที่ สำนักงาน กกต ส่วนกลางซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาห้ความยุติธรรมแก่ทุกท่านระยะเวลาที่จะดำเนินการสามารถดำเนินการได้ก่อนประกาศผลภายใน 30 วัน ถ้าไม่มีเรื่องร้องคัดค้าน แต่ว่าก็จะพยายามได้รวดเร็วที่สุด ถ้าเกิดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ ระยะเวลา 60 วัน ถ้าเกิดว่ามีการร้องเรียนจะประกาศผลการเลือกตั้ง ก็ต้องดูคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจประกาศก่อน ค่อนดำเนินคดี พิจารณรดำเนินตามข้อกฎหมาย หรือมีบทลงโทษตามความผิดแต่ละชั้น ไม่ว่าใบแดง ใบดำ
ด้านนายนิยม วิเศษบำรุงเจริญ บ้านเลขที่ 50/1 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร บอกว่า แผ่นพับที่ส่งมาให้ตามบ้านก็ได้อ่านดูว่า ให้ไปเลือกตั้งวันที่ 20 ธ.ค. ในแผ่นพับมีบัตรสีชมพู ออกว่าเป็นของผู้บริหาร (นายก) ถ้าสีเขียวจะออกเป็น สจ. (ส.อบจ.) แต่เวลาไปเลือกตั้ง เราต้องไปเลือกตามแผ่นพับ(โบชัว ) ที่เขาส่งมา เพราะว่าทางหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองไปลงคะแนน เขาก็ไม่ประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจ ตนเองก็ลงไปตามแผ่นพับ ทำให้สับสนและงง ในแผ่นพับก็ไม่ชัดเจน แต่แล้วก็ได้ลงคะแนนตามแผ่นพับ บอกสีชมพูเลือก นายก และสีเขียว เลือก ส.อบจ. ตามแผ่นพับ
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 24 เขต ใน 7 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 270,858 คน ผู้มาใช้สิทธิจำนวน 184,508 คน บัตรดี 172,172 บัตร บัตรเสีย 7,335 บัตร และบัตรไม่ลงคะแนน 5,001 บัตร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ. หมายเลข 2 ผลการนับคะแนน จำนวน 57,713 คะแนน และผู้สมัครหมายเลข 4 ผลการนับคะแนนจำนวน 57,542 คะแนน ซึ่งคะแนนห่างกันจำนวน 171 คะแนน จึงเป็นเหตุให้ผู้สมัคร นายก อบจ.มุกดาหาร หมายเลข 4 ได้มาร้อง กกต.ให้มีการเลือกตั้งใหม่

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร