หนองคาย(ชมคลิป)อำเภอโพนพิสัย จัดพิธีรับธง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” สัญลักษณ์รับรองครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด


วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ ศาลาการเปรียญวัด เทพาราม บ้านกุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พล.ต.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อม ด้วย พ.อ. เสกสรร โพทิพยวงศ์ ผช.ผอ.ศปป.2 กอ.รมน., พ.อ. รัชกฤต แดงไธสง รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 สย.1 ,พ.อ.โชติพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สปส.ศปป.2 กอ.รมน.,พ.อ.ศิวดล ยาคล้าย รอง ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 กกล.สุรศักดิ์มนตรี และคณะลงพื้นที่มอบธงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยมี นายเอนก บุระพวง ปลัดอาวุโสปฎิบัติราชการแทน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอโพนพิสัย
บ้านกุดบง อ.โพนพิสัย เป็นหมู่บ้านติดแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นเส้นทางที่ขบวนการค้ายาเสพติดพยายามลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าในพื้นที่ และเป็นเส้นทางผ่านเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ ทำให้มีกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เยาวชนผู้หลงผิด มีการใช้สารเสพติดเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเล็งเห็นว่า หากปล่อยให้สถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป คนในชาติจะต้องมีจำนวนผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน สาเหตุมาจากการขาดจิตสำนึกของกลุ่มคนบางคนที่เกิดความโลภเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คำนึงถึงอนาคตของลูกหลานเยาวชนและประเทศชาติสิ่งที่ตามมา ซึ่งงบประมาณของประเทศจำนวนมหาศาลที่จะต้องนำมาใช้ในเรื่องการปราบปรามการบำบัดผู้เสพ และนำไปดูแลนักโทษคดียาเสพติด ดังนั้นพระองค์จึงทรงได้พระราชทานแนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาด้วยจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการให้หมู่บ้านหรือชุมชนดูแลกันเอง เจ้าหน้าที่รัฐเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุน ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านซึ่งได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงหรือทุนพระราชทานรวมกับทุนศรัทธาและปัญญาโดยการนำของประธานและคณะกรรมการร่วมกับราษฎรในหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน โดยใช้หลักการชุมชนดูแลชุมชน ใช้มาตรการตามกฎชุมชนเข้มแข็ง มีมาตรการทางสังคม มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กันไป จึงทำให้เป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
พล.ต.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวว่า นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฏรอาสา ที่ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้านชุมชนอันเป็นจุดตั้งต้นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดเวลาที่ผ่านมามีการขยายจำนวนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในช่วงที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่าเพิ่มพลังแห่งความสามัคคีด้วยจิตใจที่พึ่งตนเองด้วยการฟื้นฟูทุนทางสังคม โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจนั้น สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนจนสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่หมู่บ้านมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปประธรรมและตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อสนองพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการปฏิบัติ:

ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย