ศรีสะเกษ เปิดโครงการอบรมทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล


เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล บ้านตาเหล็ก ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1 โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอห้วยทับทัน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายจรินทร์ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบไปถึงวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข ด้านการคมนาคม และอื่นๆ ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางสังคมขนาดหนักไปทั่วทั้งโลก
นายจรินทร์ กล่าวต่อไปอีกว่า จากรายงานของ MCKinsey & Company (March 6b, bobo) จะส่งผลให้โลกมีผลผลิต (Productivity) ลดลงถึง 30 เปอร์เซ็น นั่นหมายถึงโลกจะขาดอาหารและศรษฐกิจจะมีการเติบโตลดลง – 1.5 เปอร์เซ็น ของ World GDP อีกทั้งวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วมที่คาดว่าจะมีความรุนแรงขึ้น ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นทำให้เศรษฐกิจฐานราก (Loca Economy) ของประเทศเกิดความเสียหาย เพิ่มปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดสรรงบประมาณแผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,434 คน ประกอบด้วย ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 1,050 คน และผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ จำนวน 384 คน ดำเนินการ 14 รุ่นๆ ละ 5 วัน ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน ธ.ค. 63 – มี.ค. 64
ซึ่งการเปิดฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จากพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อ.ห้วยทับทัน และอ.อุทุมพรพิสัย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เป็นแกนนำการพัฒนา สามารถเป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจำฐานเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและครูพาทำได้ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน และวิทยากรจากครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โดก หนอง นา โมเดล” จากทั้ง 22 อำเภอ มาร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการและวิทยากรครูพาทำประจำฐานเรียนรู้อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน