สพป.ขอนแก่น เขต 4 จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสถานศึกษา

สพป.ขอนแก่น เขต 4 จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสถานศึกษา เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อไม่นานนี้ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ขอนแก่น เขต 4 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสถานศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “ในหัวข้อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สพป.ขอนแก่น เขต 4

ทั้งนี้ การฝึกอบรมนี้เป็นการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุสถานศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งสิ้น 219 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร โดยนายณฐวัฒน์ วรสาร ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขอนแก่น ทำการบรรยายและให้ความรู้เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ และเรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา (การแก้ไขสัญญา การขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรืองดหรืองดค่าปรับ การเบิกสัญญา ) และรวมทั้งเปิดเวทีให้มีการถาม-ตอบข้อซักถามที่สงสัย และมีการประเมินผลโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุได้จัดทำแบบทดสอบหลังฝึกอบรม (Post-test) ด้วย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น